Ноябриин 4-дэ, Арадай нэгэдэлэй үдэр, Агын тойрогто тамирай хэдэн мүрысѳѳн эмхидхэгдээ.

 

Б.Норжиловта шан барюулагдаба.

 

Тэдэнэй тоодо - РФ-гэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Арадай гэгээрэлэй эрхим, «Хүндэлэлэй тэмдэг» орденой кавалер, Агын Буряадай автономито тойрогой хүндэтэ эрхэтэн, Ажалай ветеран Дагба Ринчиновэй шангай түлѳѳ буряад шатараар түрүү һуури эзэлхын түлѳѳ Забайкалиин хизаарай мүрысѳѳн.

Буряад шатараар мүрысѳѳн тойрогой 80 жэлэй ойдо зорюулагдажа, «Алтаргана-2018» фестивальда бэлэдхэлэй хэмжээндэ эмхидхэгдэһэн байна. Агын үндэһэн тамирай бэлэдхэлэй түб соо үглѳѳнэй 10 сагһаа эхилһэн түрүүшын турай һүүлээр мүрысѳѳ нээлгын ёһолол болоо. Тус ёһололдо Агын, Дулдаргын, Могойтын аймагуудай, Ага тосхоной засаг зургаанай түлѳѳлэгшэд, Агын багшанарай колледжын ветеранууд ба багшанар, Дагба Ринчиновичэй наһанай нүхэр Цындыма Жаргаловна, үри хүүгэдынь, түрэлхидынь, нүхэдынь хабаадаа. Эндэ гүрэнэй гимн доро РФ-гэй габьяата багша Бато Норжилов Россиин туг бодхоогоо. Тэрэнэй удаа засаг зургаанай түлѳѳлэгшэд һайндэрѳѳр, мүрысѳѳнэй нээлгээр сугларагшадые амаршалаа.

Юһэн туртай, швейцарска системээр үнгэргэгдэһэн мүрысѳѳндэ Агын, Хойто-Агын, Могойтын, Һүдэнтын, Урда-Агын, Шулуутайн дүн хамта 34 шатаршад хабаадаһан байна. Тиин һургуулиин һурагшадай дундаһаа агынхид – Наталья Кодинцева ба Тимур Дашидондоков түрүү һууринуудые эзэлээ. Бүһэтэйшүүлэй ба эхэнэрнүүдэй дундаһаа баһал агынхид – Зорикто Цыбенов Намжилма Санжаева хоёр түрүүлбэ. Ветеран эхэнэрнүүдһээ Агын Гыпылма Цынгеева чемпион болоо. 60-һаа дээшэ наһанай бүһэтэйшүүлһээ Могойтын Бато Норжилов, 70-һаа дээшэ наһанай бүһэтэйшүүлэй дундаһаа Агын Цыбен Цыбиков илалта туйлаһан байна. Шангай һууринуудта гараһан шатаршад грамота, медаль болон мүнгэн шангуудаар шагнагдаа. Тиихэдэ Дагба Ринчиновэй гэр бүлын зүгһѳѳ 2007 оной Даши Жамсоев (Ага) «Эгээл эдир хабаадагша», 1936 оной Насак-Доржи Дамбиев (Могойто) «Тамирай ветеран» гэһэн тусхай шангуудта хүртѳѳ. Мүн шатараар һоригшо-багшанар Зорикто Цыбеновтэ ба Баиржан Батуевта энэ мүрысѳѳ дэмжэжэ эмхидхэдэг байһанайнь түлѳѳ гарай бэлэгүүд барюулагдаа.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Агын Буряадай тойрогой II зарлалай Дүүмын депутат, техническэ эрдэмүүдэй кандидат, столой теннисээр СССР-эй тамирай мастерта кандидат Добчин Батоевич Батоевой шанда хүртэхын түлѳѳ столой теннисээр Үбэр-Байгалай хизаарай нээмэл мүрысѳѳн Зугаалай нютагай тамирай байшан соо ноябриин 4 дэ болоо. Энэ турнир тойрогой 80 жэлдэ болон Арадай нэгэдэлэй үдэртэ, Зугаалайн тамирай байшанай 50 жэлдэ зорюулагдаһан байна.

Мүрысѳѳн ѳѳрын ехэ түүхэтэй, 1996 ондо Добчин Батоевичой мэндэ байхада үнгэргэгдэжэ эхилһэн байна. Теэд саашадаа хоёр жэлэй нэгэ удаа Могойтодо «Баяр» тамирай байшан соо ходол үнгэргэгдѳѳ, харин энэ удаа зугаалайнхид ѳѳһэдѳѳ эдэбхи үүсхэл гаргажа, заншалта турнир нютаг дээрээ эмхидхэхэ гэжэ шиидэһэн байха юм. Теэд мүрысѳѳнэй эхилэн эхилтэр тамиршад ерэнгүй байна аа гү гэжэ һанан, зүрхѳѳ алданги байгаа. Столнууднай хүрэхэ гү, гэрэлтүүлгэ ямар бэ гэхэһээ эхилээд, эмхидхэлэй олон асуудалнуудай гараһаниинь ойлгосотой.

Теннисистнүүд суглараа. Тойрогой тамиршадһаа гадна Шэтэһээ, Бооржоһоо, Краснокаменскһаа, Забайкальскһаа, Шиилхэһээ, Оловяннаһаа – бүхыдѳѳ элдэб наһанай 130 тамиршад ерээ.

Тойрогой Захиргаанай соёлой ба тамирай таһагай дарга Булат Бальжинимаевай тэмдэглэһээр, Зугаалай хадаа Росси дотор эгээл тамирша нютаг гэжэ суутай. Эндэһээ 200 гаран тамирай мастернууд урган гараһан, хүдѳѳ һууринай түрүүшын тамирай байшан эндэл 1967 ондо бодхоогдоһон, Шэтын можын түрүүшын хүдѳѳгэй тамирай клуб эндэ байгуулагдаа…

Столой теннисээр мүрысѳѳн Зугаалайда үнгэргэгдэхэдѳѳ, тамирша нютагай һүр һүлдыень бүришье үргэхэ гэһэн найдалтаяа эмхидхэгшэд хубаалдаба. Мүрысѳѳ үндэр хэмжээндэ эмхидхэхын тула нютагай зон мүнгэ суглуулжа, теннисэй шэнэ 5 стол худалдажа абаһан байна.

Үсэд нэтэрүү тулалдаануудай эсэстэ ѳѳһэд ѳѳһэдынгѳѳ бүлэгтэ түрүүшын һууринуудые эзэлһэн теннисистнүүдые нэрлэе: Нарана Балданова (Ага), Дамба Очиров (Дулдарга), Дарима Бальжинимаева (Могойто), Солбон Базаров (Ага), Сайжен Юндунова (Могойто), Батор Дамдинов (Ага), Марина Мартемьянова, Евгений Рыбаков (Шэтэ), Мария Норсонова (Ага), Николай Ящук (Шэтэ). Мүрысѳѳнэй абарганууд Лидия Дроздова (Шэтэ) ба Батор Дамдинов (Ага) болоо.

 

You have no rights to post comments