Ноябриин 29-30-да Буряад драмын театрта «Алдар. 9 секунда» гэжэ шэнэ зүжэгэй харалга болоо.

 

Зүжэг олоной анхарал татаа.

 

2010 оной сентябриин 24-дэ баатаршалга гаргажа, олон хүнэй ами наһа абаржа, энэ дэлхэйтэеэ хахасаһан Россиин Герой Алдар Цыденжаповта зорюулагдаһан зүжэг хадаа дурасхаалынь хүндэлһэнэй ба оюун сэдьхэлэй хүшөө болоно.

Бурдрамай труппа зүжэг табихын түлөө Алдар Цыденжаповай алба хааһан Номгон далай ошоод ерээ. Тиихэдэ зүжэг найруулан табигша Саян Жамбалов Алдар тухай материал суглуулхаяа Ага ерэжэ, гэртэхинтэйнь, суг һураһан нүхэдтэйнь уулзаһан байна. Энэ уулзалга тухайгаа С.Жамбалов иигэжэ хөөрэнэ: «Би эхын шарха дайрахаа һананагүйб.

Энэ зүжэгөөр Алдарай дурасхаалынь хүндэлхэеэ һананаб гэжэ хэлээб. Тиигээд гэртэхиниинь зүбшөөлөө үгөө һэн... Ажабайдал дүрсэлэн зураглалгаһаа зорюута холодооб. Юундэб гэхэдэ, юушье зохёохоёо һанаагүйб. Эхэ эсэгынь урда худалаар хэлэхын аргагүй. Хүнэй бүхэли наһа, богонишье һаань, нэгэ зүжэг соо харуулхын аргагүй юм...»

Зүжэг соо бодото байдалай драмын сюжедүүд хашалгүй залуу наһанай, хахасалгын, таралгын ба морягуудай юрын хүндэ хүшэр үдэрнүүдэй сэдэбүүдээр һэлгэлдэнэ.

 

You have no rights to post comments