Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй Суглаан ба Агын Буряадай тойрогой Захиргаан «Толон» – айл бүхэндэ» гэһэн акци ябуулна.

 

Энэ акци хоёр шататай: түрүүшын шата байгша оной декабриин 4-һөө декабриин 22 болотор үнгэргэгдэхэ. Тус шатын хэмжээндэ «Эрхим захил эмхидхэгшэ», «Эрхим муниципальна байгуулалта», «Эрхим эмхи зургаан» (федеральна байгууламжануудай хоорондо), «Эрхим эмхи» (муниципальна байгууламжануудай хоорондо) элирүүлэгдэхэ.

Эмхинүүдтэ хүдэлжэ байһан ажалтадай хэды хубинь захил хэбэб гэһэн тоо баримтануудаар дүнгүүд согсологдохо бшуу. Муниципальна байгуулалтануудай хоорондо эрхимүүд элирүүлэгдэхэдээ, номой сангууд, музейнүүд хэр захил хэнэб гэжэ хараада абтаха болоно.

Акцида хэды хүн хабаадабаб гэһэн баримтануудые тойрогой эмхи зургаанууд байгша оной декабриин 22 болотор Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. гэһэн «Толон» һониной редакциин электронно хаягаар эльгээхэ ёһотой. Тиихэдээ захил хэһэн зоной нэрэ обогыень бэшэхэ эрилтэтэй.

Тус акциин хоёрдохи шата байгша оной декабриин 4-һөө эхилээд, 2018 оной февралиин 6 болотор үргэлжэлхэ юм. Энэ шатада «Эрхим дунда һургуули», «Хүүгэдэй эрхим сэсэрлиг», «Хүүгэдэй нэмэлтэ һуралсалай эрхим эмхи зургаан» гэһэн конкурснууд үнгэргэгдэхэ. Түрэл буряад хэлэеэ зандань үлөөхэ, «Толон» һониндо захил эмхидхэхэ асуудалнуудаар үнгэргэгдэһэн хэшээлнүүдэй, суглаануудай тоо ба шанар, тиихэдэ буряад хэлэнэй ба литературын хэшээлнүүдтэ «Толон» һониной материалнуудай хэр зэргэ хэрэгсээгдэһэниинь дүн таталгада харагдаха.

Хүүгэдэй хоорондо «Буряад онтохондо зураһан эрхим зураг», «Сагаалганай открытка» гэһэн конкурснууд соносхогдобо. Эдэ конкурснуудай илагшадые «Толон» һониной захил хэгшэд дуугаа үгэжэ элирүүлхэ юм. «Толон» – айл бүхэндэ» гэһэн акциин дүнгүүд Агын Буряадай тойрогой Түлөөлэгшэдэй Суглаанай ээлжээтэ зүблөөн дээрэ харагдажа, конкурснуудай илагшадта шангууд барюулагдаха түсэбтэй.

 

You have no rights to post comments