Догойн Харганааша, Ушарбайн Жэбхээһэн газарнуудта түймэр гаража, олоной хүсөөр богони саг соо усадхагдаа. Эндэ Догой, Ушарбай, Ага-Хангил нютагуудай һайн дуранай түймэр сарадаг можын гэшүүд, Могойтын аймагай захиргаанай ажалтад, пожарно-химическэ станциин, тосхоной түймэр сарадаг 2-дохи частиин албатад талын түймэр унтарааһан байна. Полициин хүдэлмэрилэгшэдэй мүрдэлгэ хэжэ элирүүлхэдэ, нэгэ ушарта - хүнэй гэм, нүгөө тээ ЛЭП-эй зайн утаһанууд гал хаяһан байха юм. 

 

Э.ДОРЖИЕВ.

You have no rights to post comments