Дулдаргын аймагай «Балжана» ажахын нуга сабшалангууд дээрэ трактор техникэнүүдэй абяан таһалданагүй. Байгша ондо балжанынхид харюусалгатай кампанидаа тойрог дотор эгээл урид ороод, ажалаа шармайн ябуулжа байна бшуу. Ажахын үбhэшэдэй оньhожоруулагдамал бригада баян ургасатай газарта - Балжанын нуурай хажуугаар шанар hайтай үбhэ тэжээл бэлдэнэ. Дүй дүршэлтэй бригадир Владимир Баляшкинай ударидадаг бригада июлиин 31-дэ нуга сабшалангууд дээрэ гаража, үдэрhөө үдэртэ ажалаа эршэдүүлжэ, табяад тонно үбhэ нөөсэлөөд байна. Бригада косилка, тармуур, пресс-подборщик, ашадаг техникэнүүдээр хангаатай.

 

Дэлгэрэнгыгээр "Толоной" 33-дахи дугаарта. 

You have no rights to post comments