Хамтадаа 7 зайда ба 1 хатар гүйдэлдэ «Аргал» ООО-гой ба Амидхаашын, Догойн, Хара-Шэбэрэй, Зугаалайн болон Ононой аймагай Новая Заря һууринай 38 морин хабаадаа.
Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай ба морито тамирай федерациин хүсөөр үндэһэтэнэй тамирай янза дэлгэрүүлхэ зорилготойгоор Физкультурнигай үдэр 3-дахи жэлээ үнгэргэгдэбэ.
Мори урилдаанай дүнгүүд: Забайкалиин хизаарта түрэһэн сэбэр үүлтэрэй 2-той моридой 1600 метрэй зайда 1-дэхи ба 2-дохи бүлэгүүдтэ «Аргал» ООО-гой Герцог ба Вегас түрүүлээ. Даагануудай дунда 2000 метрэй зайда «Аргал» ООО-гой Малышка нэгэдэхи һуури эзэлээ. Үбэр Байгалай хизаарта түрэһэн сэбэр үүлтэрэй 4-тэй ба дээшэ наһанай моридой 3200 модоной зайда урилдаанда Хара-Шэбэрэй Форвард түрүүлээ. Хатарша гүйгшэдэй хоорондо 2400 метрэй зайда Амидхаашын Диктатор 1-дэхи һуурида гараа.
5-дахи зайда мори урилдаанай һүүлээр заншалта болоһон шодоогуудай тоногтоёо гүйдэл 110 метрэй зайда үнгэргэгдэжэ, харагшадай анхарал татаа. Түрүүн Ага-Хангилай С.Биликтуев ерээ, 2-дохи – Зугаалайн С.Долсонов, 3-дахи – Догойн Д.Батоев.
Забайкалиин үүлтэрэй 142 см үндэр бэшэ моридой дунда 4000 метрэй зайда Хара-Шэбэрэй Халтар түрүүлээ. 3-тай ба дээшэ наһанай моридой хоорондо 2400 метрэй зайда «Аргал» ООО-гой Штиль 1-дэхи һуури эзэлээ.
Можоороо түрүүшын һуури «Аргал» ООО (Шулуутай) эзэлээ, 2-дохидо хара-шэбэрэйхид, 3-дахида Новая Заря һууринайхид хүртөө.

You have no rights to post comments