үй шэб шэнэхэн энэ ном Улаан-Үдын Республиканска хэблэлэй байшанда барлагдаа. Хүүгэдһээ байха хү-мүүжүүлэгшэдэй, багшанарай, гэртэхинэй гар дороо баряад байхаар барюубшатайхан ном зуу гаран хууда-һатайгаар, хатуу гадартай-гаар һайн шанартай саарһан дээрэ хэблэгдээ. Сэнтэйнь гэ-хэдэ, 7 бүлэгһѳѳ бүридэһэн «Һолонго» соо арадай аман зохёолой жанрнууд – тоолуурнууд, оньһон ба жороо үгэнүүд, таабаринууд, онтохо-нууд, домогууд, притчэнүүд болон басни, шүлэгүүд, мүн Ага тосхоной, Хүнхэрэй, Согто-Хангилай хүү-гэдэй уран урлалай һургуулинуудай хү-мүүжэмэлнүүдэй үн-гэтэ зурагууд оронхой. «Алтаргана-2018» нааданай лауреат болоһон энэ номые худалдажа абаха тухайгаа олон хүн уридшалан мэдүүлһэн. Тиимэһээ «Толон» һониной редакцида хандажа, хубиингаа номой сан «Һолонго» номоор (сэнгынь – 600 түхэригтэ) баяжуулхые шам-дагты. Мүн багашуулда Сагаалганай сэнтэй бэлэг шуу.

You have no rights to post comments