Харин үрдеэгүй хүн хэдыдэшье интернедтэ орожо, Агын дамжуулгануудые хараха аргатай. Тэрэнэй тула яндекс, гугл - ямаршье социальна сеть соо «ГТРК Чита Вести» гэжэ бэдэрхэ. Дээрэнь үгтэһэн рубриканууд соо «Вести» гэһэн гаршаг даража, «Агинское сегодня» дамжуулгануудые олохоор. Удаань «Передачи» рубрика соо «Передачи на бурятском языке» гэһэн гаршаг доро Агын телевидениин бэлдэһэн буряад хэлэтэ дамжуулганууд гарана.
   Агын дамжуулгануудай гараха саг: Среда 9.27 - 9.56 сагта - тематическа дамжуулганууд. Пятница 9.00 - 9.24 сагта- «Сагай хүрдэ». Суббота 8.44 - 8.54 сагта-«Ага сегодня». Долоон хоногой һонинууд ород хэлэн дээрэ.

 

You have no rights to post comments