Нютагагай захиргаанай гол мэргэжэлтэн Дарима Доржиевагай хэлэһээр, хоёр хүн толгойлогшын тушаалда дэбжүүлэгдээд байна. Хэд бэ гэбэл, Баир Чимитов, Дулдарга һууринда диспетчерскэ албанай дежурнаар (ЕДДС) ажал хэдэг, багша мэргэжэлтэй, 38 наһатай юм. Баир Галсанширапов, 46 наһатай, нютагтаа малай аргашанай участогые даагшаар ажалладаг. Зүдхэлиин зон һунгалтада эгээл эдэбхитэйгээр хабаададаг. Дулдаргын аймаг, тойрог дотор һунгалтада хабаадаһан зоной тоогоор эрхим дүнгүүдые харуулдаг шуу. Мүнөөдэрэй байдалаар, Зүдхэлидэ 1700 хүн ажаһууна гэжэ дансада бүридхэлдэ абтанхай. Тэрэ тоодо ажал хүдэлмэри хэхэ наһанай – 992 хүн, бэшэниинь наһанайнгаа амаралтада гараһан ба хүүгэд. Хото городуудаар 55 оюутад дунда тусхай ба дээдэ һургуулинуудта эрдэм шудална, 59 хүбүүд контрактаар алба хаана. Үндэр 93 наһатай дайнай ветеран Ламажаб Лхасаранов нютагай хүндэтэ аха захатан болодог. Дунда һургуули 160 гаран һурагшадтай. Эхин һургуулиин байшанда дулаан туалет баригдана. Барилгын ажал ябуулдаг Баясхалан Цыбеновэй ударидадаг эмхи анхан эдеэ хоол баридаг байһан буфет задалжа, туаледэй барилга эхилээ.
   Дарима Дашиевна нютагай захиргаанда гол мэргэжэлтэнээр 12 жэл ажаллана, Шэтын кооперативна техникум, удаань Новосибирскын худалдаа наймаанай институт дүүргэжэ, бухгалтер мэргэжэлтэй болоһон юм. Урид «Ритм» муниципальна эмхидэ бухгалтераар ажаллаһан намтартай.

You have no rights to post comments