Шанга альга ташалга доро тайзан дээрэ Яна гэртэхинтэеэ уригдаа. Энэ зун Яна Жапова 3 илалта туйлаа. Июниин эхиндэ Румынида 11 хүрэтэр наһанай басагадай хоорондо 9 очкоһоо 8-ые абажа, Европын илагша болоо һэн. Август һарада Словакида үнгэргэгдэһэн Европын мүрысөөндэ 12 хүрэтэр наһанай басагадай хоорондо мүнгэн медальда хүртөө, һүүлдэнь Беларуссиин Минск хотодо блиц-наадаар энэл наһанай эдиршүүлэй бүлэгтэ дэлхэйн абарга болоо. Тиигэжэ Яна Россиин, Европын болон дэлхэйн 2020-2021 онуудай мүрысөөнүүдтэ ошохо эрхэтэй болоо. Сенатор Б.Жамсуев Яные амжалтаарнь амаршалаад, бүхы нютагайхидайнгаа омогорхожо байһыень мэдүүлээд, шэнэ амжалта, аза талаан хүсөөд, бэлэг барюулаа. Яна Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай Хүндэлэлэй грамотаар шагнагдаа. Гэртэхиндэнь – Доржи ба Бадмаханда Жаповтанда Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай зүгһөө баярай бэшэгүүд барюулагдаа.
   Янын аба - Доржи Минжурдоржиевич үгэ хэлэхэдээ, Янын болон бэшэ тамирай янзануудаар хүүгэдэй амжалтанууд, илалтанууд хадаа Агын Буряадай тойрогто гуримшуулагдаһан ажалай үрэ дүн гэжэ тэмдэглээ. Янын амжалта – олон хүнэй хамтын ажалай туһа гэжэ онсолон хэлээд, бултандань баярые хүргөө.

You have no rights to post comments