Могойто тосхон, һунгуулиин түб участогта.

Агын тойрогой һунгуулиин 60 участогта дүн хамта 17316 хүн (41,56%) нютагуудай толгойлогшонорые болон депутадуудые һунгахаяа ерэһэн байна. Энэ хэрэгтэ баян-булагайхид эгээл эдэбхитэй байжа, 82,79 хуби хүн дуугаа үгөө. Тиихэдэ Алханада - 81,36%, Адуун-Шулуунда - 79,57%, Үзөөндэ – 73,86%, Бурятская станцида – 71,43%, Табтаанайда  69,98% хүн һунгалтада хабаадаба.

Агын аймагта

Тэрэнэй дүнгүүдээр, Агын аймагта 17 һунгуулиин участогта 6165 хүн (50,97%) ерэжэ, нютагайнгаа захиргаанай толгойлогшые болон депутадуудые һунгажа, дуугаа үгэһэн байна. Шэнэ Орловскын толгойлогшын тушаалда 4 кандидадууд - Татьяна Махутова, Виктор Абадаев, Роман Калинин, Степан Капустин гэгшэд дэбжүүлэгдэһэн байна. Зүгөөр ажаһуугшадай олонхинь Виктор Абадаевта дуугаа үгэжэ (58,01%), тэрэ тосхоной толгойлогшо болобо. Мүн олоной дуугаар Хойто-Ага, Һүдэнтэ, Гүнэй нютагуудай захиргаануудай толгойлогшонорой харюусалгатай тушаал тус тустаа шэнэ зон - Арсалан Олегов (66%), Жаргал Дагбаев (61%), Баясхалан Гунгаев (56%) гэгшэд эзэлбэ.
Тиихэдэ Урда-Агын Зорикто Дугаров, Хүнхэрэй Галина Кашникова, Орловскын Батор Будажапов тус тустаа 87%, 73,85%, 52,82% дуу абажа, толгойлогшын шэрээдээ үшөө табан жэлээр үлэбэд.

Могойтын аймагта

«Могойтын аймаг» муниципальна аймагай толгойлогшые һунгалтын дүнгөөр, Булат Цыренович Нимбуев 72,65 хуби һунгагшадай дуу абажа, ажаһуугшадайнгаа найдалда хүртэбэ.
Тиихэдэ һунгалтын дүнгүү-дээр, «Нуринск», «Сагаан-Уула», «Урта» хүдөө һуурингуудай захиргаануудай толгойлогшонор Иван Филлипов, Батор Жалсанов, Баир Далаев гэгшэд һэлгэбэгүй. Харин Хи-ла, Хүһөөшэ, Хара-Шэбэр, Сагаан-Шулуутай, Наринай Адаг нютагууд Балдан-Доржи Бальжинимаев, Баир Раднаев, Валентина Трифонова, Буянто Нордопов, Геннадий Рыгзынов – иимэ шэнэ толгойлогшонортой болобо.

Дулдаргын аймагта

Дүн хамта дүрбэн нютагта толгойлогшонор һунгагдаа. Ажаһуугшадайнгаа найдабарида хүртэһэн «хуушан» толгойлогшонорынь - Дулдаргын Мунко Эрдынеев, Шандалиин Бэлигто Цыденов, Тугшанай Надежда Данзанова, Балжанын Екатерина Иванова гэгшэд һунгагшадай тон олон дуу абажа, энэл тушаалдаа үшөө нэгэ болзор соо хүдэлхэ юм.

You have no rights to post comments