Медальнуудта хүртэһэн волонтернууд мүнөө жэлэй март һараһаа эхилээд 300 гаран айлнуудта эдеэ хоол, түрүүшэр хэрэгтэй эд ба эм асаржа, гэртэхи ажалынь хэлсэжэ туһа хэһэн байна. 

Хэд бэ гэхэдэ: Елизавета Вырпаева, Андрей Бекетов, Ольга Жапова, Екатерина Дымова, Юлия Семенова, Сандак Цыдыпов, Наталья Цыренова, Жамсо Банзаракшаев гэгшэд болоно.

"За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #Мы вместе"- гэһэн медаль Росси гүрэнэй юрэнхылэгшын захиралтаар байгуулагдаа. Мүнөө һарада гүрэн дотор байһан волонтернуудта баригдажа байна. Үбэр Байгалай хизаарһаа 195 эдибхитэй туһалагшад шангагдаа.

You have no rights to post comments