Литературын конкурсада бүхы дуртайшуул хабаадаха аргатай байба. Хамтадаа уран зохелшод 32 ажалнуудаа эльгээгэй. Тэдэн сооһоо жюрин гэшүүд 9 ажал 6 автрнуудһаа тэмдэглээ. Тэдэнэй дунда Цындыма Бабуева, Доржи Бадмаев,  Светлана Дамдинжапова, Артем Плюхин, Валерия Лыгденова, Цындыма Жалсапова гэгшэд эрхимүүдэй дунда оробо. Конкурсада иллагшадта баярай бэшэгүүд баригдаа. Ажалнуудынь «Сказочное Забайкалье» - гэһэн суглуулбари ном руу ажалынь оруулха болобо.

 

 

You have no rights to post comments