Конференциин ZOOM талмайда 85 хүн уулзабад. Нэн түрүүн тойрогой Захиргаанай социальна һалбариин хүтэлбэриин дарга Билигма Будаевада үгэ үгтэжэ, тэрэ саарһа гуурһа уншажа сагаа барангүйгөөр, буряад хэлэнэй ямар хүндүүлхэй асуудалнууд байнаб гэжэ тодорхойлоё, яагаад тэдэниие шиидхэхээр бэ гэжэ хөөрэлдэе гэжэ уряалаад, тойрогой дэбисхэр дээрэ түрэл хэлэеэ дэмжэхэ ямар хэмжээнүүд абтанаб гэжэ тобшохоноор хөөрөө.

Удаань 8 элидхэгшэд өөр өөрын сэдэбээр элидхэлнүүдые хээ. Һуралсалай, соёлой болон тамирай һалбаринуудта буряад хэлэн хэр хэрэглэгдэнэб гэжэ тойрогой Захиргаанай социальна хүгжэлтын таһагай дарга Розалия Балдоржиева болон тамирай таһагай дарга Булат Бальжинимаев элидхээ. Номой санда буряад хэлэ хүгжөөлгөөр ямар ажал ябуулагданаб гэжэ Ц.Жамцараногой нэрэмжэтэ номой сангай методист Чимита Цынгеева, хоёр хэлэнэй эрхэ нүхэсэлдэ бага-шуулые хүмүүжүүлгэ тухай Агын социальна һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэл дээшэлүүлгын институдай ректор Лхама Рабданова хөөрөө. Хэлэ бэшэгэй эрдэмүүдэй кандидат, БГУ-гай доцент Лариса Халхарова дистанционно һуралсал яагаад эмхидхэнэбиб гэһэн дүршэлтэеэ хубаалдаһан байна. Арадай аман зо-хёолой хэлэн тухай багшын эрдэмүүдэй доктор, ЗабГУ-гай профессор Александра Ульзутуева ба хэлэ бэшэгэй эрдэмүүдэй доктор, ИГУ-гай профессор Татьяна Тагарова мэдээсээ юм. Конференциин түгэсхэлдэ буряад хэлэнэй эрхим багша Билигма Болотова буряад литературын хэшээлнүүдтэ дайнай темэ яагаад үзэгдэнэб гэжэ хөөрэһэн байна.

Бүхыдөө конференци энэ удаа Эсэгэ ороноо хамгаалгын 75 жэлэй ойн баярта зорюулагдаа.

You have no rights to post comments