Газаамнай түрүүшын саһан орожо, харгы дээгүүр халтируухай, жолоошодто болгоомжотой ябахаар саг ерээ. 

Харгын аюулгүйе сахидаг ОГИБДД-гэй албатадай мэдээсэһээр, түрүүшын саһанай ороһоной удаа харгын аюул улам олошорно. Зундаа, намартаа түргөөр гүйлгэлдэжэ ябаһан жолоошод аалидангүй, аюулда ороно бшуу. Байгша ондо ябаган зоной унаада дайруулха ушарнууд олошороо. Илангаяа һүниин сагта иимэ аюулнууд гарана. «Зебрэ» тэмдэг дээгүүр харгы гаража ябаһан зон унаада дайруулна. Ябаган зондо гэрэлтэдэг хубсаһа үмдөөд, хэрэгсэл абаад ябахань шухала. Харгын аюулай үшөө нэгэ шалтагаан – авто-унаануудай хоорондохи зүбшөөгдэhэн зай баримталаагүйһөө. Унаагайнгаа зунай сахаригуудые һэлгүүлээдүй жолоошод дайралдаһаар. Үдэртөө хайлаад, һүнинь мүльhэтэһэн харгы аюултай. Жолоошодой болгоомжотой байбалнь, харгын олонхи аюулнууд ушархагүй байгаа бшуу.

You have no rights to post comments