Түлэблэл үүсхэгшэ – сенатор Баир Жамсуев. Түлэблэлэй хүтэлбэрилэгшэ, Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуевай тэмдэглэhээр, тойрогоор аяншалгын зам тодорхойлhон энэ ном соо манай орон нютаг, хүндэмүүшэ Ага нютаг тухай гол мэдээсэлнүүд бүридхэгдөө бшуу.

Шэнэ ном Ага ерэhэн айлшадые, аяншалагшадые арадаймнай үндэhэн соёл руу бэеэрээ орохые, угhаа угта дамжуулагдаhан түүхэ домогуудтай танилсахые урина.

Ном гартаа баригшад Агын Буряадай тойрогой аяншалгын объектнүүд, дурасхаалта газарнууд, алдарта ба hонирхолтой замууд, мүн тойрогой тосхонгууд болон хүдөө hуурингууд тухай мэдэсэтэй болохо. Гадна тойрогой ниитэ-политическэ ажабайдалтай танилсахаар интернет-арганууд тухай мэдээсэлнүүд оронхой.

You have no rights to post comments