Агын Буряадай тойрогой хоёрдохи ехэ һуурин болохо Могойто тосхоной захиргаан һүүлэй жэлнүүдтэ үрэжэлтэй ажал ябуулна гэжэ тэмдэглэмээр, урагшатайгаар үндэһэн түлэблэлнүүдые болон экономическа хүгжэлтын түбэй хэмжээ ябуулгануудые бэелүүлнэ, илангаяа өөрын олзо оршо нютагайнгаа бюджедтэ оруулха шэглэл баримтална бшуу.

 

Ч.Дугаров барилгын объект дээрэ. Могойто тосхоной захиргаанай фото.

 

Теэд дары шиидхэхээр асуудалнуудшье олон гарана. Тосхоной захиргаанай толгойлогшо Чингис Дугаровай мэдүүлһээр, Могойтын нютагаа ѳѳһэдѳѳ хүтэлэлгын зургаанууд ажаһуугшадайнгаа зүбшэл заабаринуудые хараадаа абан, үдэрһөө үдэртэ тобойлдон гарадаг асуудалнуудаа шиидхэхэ бэлэн байна. Энэнь һуурин соохи харгынуудай, нобшо суглуулха талмайнуудай, хуушарһан автобусуудай, спецтехникын г.м. асуудалнууд. Тиихэдэ түб стадионой капитальна заһабарилга хэдэн жэлэй саана «Забайкалье – территория будущего» гэһэн түлэблэлэй хэмжээндэ эхилһэн аад, энэ түлэблэлынь тогтоогдожо, мүнгэнэй һомологдохоёо болиходо, ажалшье тогтоод байна.

Эдэ асуудалнуудаар болон тосхоной туйлалта дабшалтанууд тухай Могойто тосхоной захиргаанай толгойлогшо Чингис Дугаровтай хөөрэлдөөн 15-дахи дугаарта толилогдобо.

Дарима БАЗАРОВА.

 

 

.

You have no rights to post comments