Тэрэнэй хэлэһээр, тус эмхи Агын, Дулдаргын, Могойтын болон Ононой аймагуудые хангадаг, дүн хамта 53 таһагтай. Ажалша коллективтэ 35-һаа 50 хүрэтэр наһанай зон хүдэлдэг.
   «Тон үнинэй хүдэлжэ байһан хүн хэн бэ гэхэдэ, Шэнэ Орловскын почтын ажалтан Галина Дмитриевна Пронько болоно. Тэрэ байгша оной май һарада 70 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглээ, почтодо 1969 онһоо ажаллана. Тиихэдэ Сахюуртын, Хүнхэрэй, Дулдаргын, Ононой аймагай Хубхайн почтын дарганар Любовь Александровна Черникова, Сэсэгма Дугарова, Людмила Ильинична Потехина, Людмила Ивановна Фалилеева, ажалай аюулгүйе сахилгаар инженер Дыжид Цыденовна Батоева гэгшэдые тэмдэглэхээр. Тэдэ «Мастер связи» гэһэн эгээл үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн гээшэ. Агын почтамт 11 авто-унаатай, Батомунко Намжилон, Владимир Базаржапов, Андрей Ринчинов, Алексей Юндунов гэгшэд жолоошоноор, Солбон Баданов механигаар хүдэлнэ», - гэжэ Ирина Дамдинцыреновна хөөрэбэ.
   Агын почтамтда хандагшадта коммунальна, урьһаламжын, яла үриин түлбэринүүд, госпошлино, хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ түлбэри, мүнгэн зөөри эльгээхэ г.м. финансова хангалтанууд үзүүлэгдэдэг. Гадна бэшэгүүдые, посылкануудые абаха, эльгээхэ хангалтанууд бии. Тиихэдэ Агын почтамтын таһаг бүхэндэ шиираһаа эхилээд, бытовой техникэ хүрэтэр эд наймаалагдадаг. Наймаагай эд хэрэгсэлнүүд илангаяа заха үзүүрээр, түб газарнуудһаа холо оршодог, үсөөн магазинтай багахан хүдөө һуурингуудай ажаһуугшадай дунда эрилтэтэй (спрос).
   Почтоор газетэнүүдтэ захил ябуулха асуудалда хөөрэлдөөгөө хандуулбабди.
   «Тойрогой дэбисхэр дээрэ хэблэгдэдэг «Толон», «Агинская правда», «Ленинец», «Местное время» газетэнүүдые зон яһала һайнаар захина. Мүн Ононой аймагай «Ононская заря» хэблэлдэ захил хэдэг. Залуушуул хото городто байһан гэртэхиндээ тойрогойнгоо газетэнүүдые захидаг юм. Почтоор хэблэлнүүдтэ захил дээшэлүүлхын тула «Декада подписки» үнгэргэдэг гуримтайбди. Тэрэ хугасаа соо захилай түлбэринь хүнгэлэлтэтэй болодог. Гадна ходо захил хэдэг зондо газетэ болон сэтгүүлнүүдые бэлэглэжэ урмашуулдагбди. Эмхи зургаануудай, олзын хэрэг эрхилэгшэдэй дунда дэлгэрүүлхын, олоороо захихынь тула «Дерево добра» акци эмхидхэхые оролдодогбди. Теэд иимэ хэмжээ ябуулга манай тойрогто хүгжэнги бэшэ байна», - гэжэ И.Жамбалова мэдүүлээ.
   Агын почтамтын аймаг бүхэнэй таһагуудай ажалтад жэл бүри хүдөө гаража, дурасхаалта газарнуудаар амаржа, мэргэжэлтэ һайндэрөө тэмдэглэдэг заншалтай. Тиихэдэ жэл бүри таһагуудай дарганарай, операторнуудай, почтальонуудай, жолоошодой мэргэжэлтэ шадабарииень элирүүлхэ зорилготой хизаарай конкурсдо хабаадажа, шангай һууринуудта гарадаг байна.

You have no rights to post comments