Мартын 25-да Россида Соёлой хүдэлмэрилэгшын үдэр тэмдэглэгдэдэг. Агын тойрогтошье соёлшод мэргэжэлтэ һайндэрѳѳ угтажа, ажалайнгаа дүнгүүдые согсолдог гуримтай. Тэдэнэй нэгэн - Могойтын аймагай Сагаан-Шулуутай нютагай соёлой байшаниие даагша Лхама Балданова мүн.

 

 

Л.Балданова "Алтаргана -2014" нааданда. Дадал һомон.

 

Нёдондо хүдѳѳ һуурингуудай соёлой хүдэлмэрилэгшэдэй эгээл эрхимыень элирүүлгын хизаарай конкурсдо Лхама Цыден-Ешиевна илагшын нэрэдэ хүртэһэн габьяатай. Тэрэ Сагаан-Шулуутай түрэhэн нютагтаа соёл гэгээрэлэй ажал 2005 онһоо ябуулна, зэргэ хүүгэдэй сэсэрлигтэ хүдэлөө. Олон жэлдэ «Сахюур» гэhэн арадай уран зохёолой бүлгэмые хүтэлбэрилѳѳ. 2008 ондо «Заслуженный коллектив народного творчества» гэhэн нэрэ зэргэдэ аман зохёолой бүлгэмэйнгѳѳ саарhа бэлдэжэ эльгээхэдэнь, 2010 ондо «Сахюур» бүлгэм энэ үндэр нэрэдэ хүртэhэн байна. Бэлигтэй хүн дүрбэн тэгшэ байдаг. Лхама Балданова сүлѳѳ сагтаа шүлэг найруулдаг, 2013 ондо түрүүшынь «Би эжы болохоб…» гэһэн шүлэг “нара” хараа. 2014 ондо «Алтаргана» нааданай уран шүлэгэй урилдаанда хабаадажа, хүндэтэй 4-дэхи hуурида хүртѳѳ бэлэй.

 

Дэлгэрэнгыгээр 12-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments