Нааданда дуратайшуул бэлдээтэй талмайда эртээнhээ дүтэлнэ, эхилхыень хүлеэнэ.

   Мүрысөөндэ Агын аймагhаа хойто-агынхид, Могойтын аймагhаа Догойн, Ушарбайн, Сагаан-Уулын түлөөлэгшэд болон суглуулагдамал «Бүргэд» ба «МО МВД «Агинский» «Динамо» можонууд хабаадаа. Можо бүхэн 3 хабаадагшадтай, мүрысөөнэй ёhоор хабаадагшад тээ холохоно табигдаhан таба-табан hээртэ түргэн гүйжэ ошоод, hээр хухалха ёhотой байгаа. Харин зариман хухалжа шадаагүй hээрээ орхёод, hөөргөө гүйнэ, тэрэнииень удаадахи хабаадагша хухалха ёhотой. Нэгэ hээр нэгэл дахин шааха эрилтэтэй.

   Эгээл түрүүн Догойн болон Хойто-Агын түлөөлэгшэд гараа. Мүрысөө хүтэлэгшэ Батор Жаповай үгэhэн дохёогоор түрүүн зогсоhон хабаадагшад гүйлдэжэ, «тас-няс» гэтэр hээр-нүүдые шааба. Хойто-Агын түлөөлэгшэд 48,66 секундын туршада hээрнүүдые хухалаа. Догойнхид 1,21,98 секундын туршада хухалжа дүүргээ.

   Удаань Ушарбайн түлөөлэгшэдтэй «Бүргэд» можо гараа. Тиин 43,87 секундын туршада «Бүргэд» можо, ушарбайнхид 53 секунда соо hээрнүүдые шааба.

   Сагаан-Уулын түлөөлэгшэдэй урдаhаа «МО МВД «Агинский» «Динамо» можо гараба. Тэдэнэй hээр шаажа байхые харахада, бутархай яhанууд иишэ тиишээ hүрэнэ. Харагшад урматайнууд хүхилдэнэ, альгаа ташана. Эсэстэнь 37,37 секундын туршада Сагаан-Уула нютагайхид шаажа дүүрэбэ. «МО МВД «Агинский» «Динамо» можо 40,55 секундын туршада шаагаа.

   Тиигэжэ 6-дахи hуури догойнхид эзэлбэ, 5-дахиие - Ушарбайн hээршэд. 4-дэхи hуурида Хойто-Агын түлөөлэгшэд гараа. Эдэ можонуудта Агын дасанай 210 жэлэй ойн баярай хонин шангууд барюулагдаба. «Бүргэд» можо 3-дахи болоо, тэдээндэ «Согто-Хангил» ажахын хонишон Андрей Норбоевой хонин шан дамжуулагдаа. 2-дохи hуури эзэлhэн «МО МВД «Агинский» «Динамо» можодо «Кочевник» этнобазын эзэн Бато Цыренжапов хонин шан барюулаа. Сагаан-Уулын түлөөлэгшэдтэ алтан медаль зүүлгэгдээ, Агын дасанай 210 жэлэй ойн баярта зорюулагдаhан хонин шан барюулагдаа. Шэтэ хотын «ВuuzaDay» ба «Sansara» кафенүүдэй эзэн Баир Болотов hээршэд Суранзан Данзанов ба Соёл Дугаров хоёрто баяр баясхаланаа мэдүүлээ. «Эдэ хоёр хүбүүд Забайкальск тосхондо hээр шаалга хүгжөөнэ. Мүнөө Сагаалган соогуур, дасанай наадануудта hээр шаалга эмхидхэгдэдэг болоhон. Энэ хоёр хүбүүдтэ болон сагаан-уулынхидтаа (абымни түрэhэн тоонто) 3-3 мянган түхэриг баринаб», - гэжэ хэлээ.

   Валентина ЦЫРЕНЖАПОВА.

You have no rights to post comments