Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Буянто Батомункуев Агын тойрогой байгуулагдаһаар 85 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ, эмхидхэхэ тухай захирамжа доро байгша оной апрелиин 22-то гараа табяа.

Мүнөөдэрэй байдалаар эмхидхэлэй хорооной бүридэл баталагданхай, ямар хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэб гэжэ тодорхойлоотой. Тамирай, соёлой, һуралсалай – һалбари бүхэнөөр хэмжээ ябуулгануудай түсэб табигдаа.

«Тиихэдэ ойн баярта зорюулагдаһан логотип зохёогдоно, тэрэ хэблэлэй зүйлнүүдтэ, видео-буулгабаринуудта – шэмэглэлдэ хэрэглэгдэхэ юм. Зүгөөр ойн баярта медаль бэлдэхэ мэтын ехэ-ехэ хэмжээ ябуулганууд болохогүй», - гээд мүнөөдэр болоһон эмхидхэлэй хорооной зүблөөндэ тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Билигма Будаева тэмдэглэбэ.   

Гол үйлэ хэрэгүүд сентябрь һарада үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Жэшээлбэл, эрдэмэй-дүршэл абалгын хуралдаан, арадай гар урлалай бүтээлнүүдэй болон номуудай үзэсхэлэнүүд үнгэргэгдэхэ.

Сентябриин 26-да, тойрогой түрэһэн үдэр, баяр ёһололто хэмжээ ябуулганууд болохо юм.

Дарима БАЗАРОВА.

You have no rights to post comments