Уужам талые бүрхөөмэ адуу малтай байһан элдин һайхан Урта нютагта апрелиин 30-да даага дэллээнэй һайндэр тойрогой хэмжээндэ үнгэргэгдэһэн байна.

Нэн түрүүн, хамаг хэрэгэй һайн бүтэхын түлөө Сүүгэлэй дасанай Дашанима ба Баясхалан ламанар уншалга бүтээгээ. Эндэ хорёо соо олон даага хаажа, ургаар барижа унагаагаад, дэлһыень хиргажа абаха мүрысөөндэ нютаг нютагуудай шамбай шандааһатай хүбүүд ба Урта нютагай ажалша малша арад түмэн, холын айлшад, барилдаашад, һурша номоор харбагшад олоороо суглараа. Эрын гурбан нааданда хаба шадалаа туршалсаа.

 

Даага дэллээнэй үедэ.

 

Нютагай малша, жэнхэни буряад хубсаһатай 3 хүбүүд хүлэг мориной хатараар һайндэртэ буужа, хуһан сэргэнүүдтэ гоё соохор моридоо уяжа, мориной магтаал зэдэлээ һэн. Уртын дунда һургуулиин 6-дахи ангиин һурагша Цымжит Эрдынеева угтамжын хатар гүйсэдхөө, ажалай ветеран Сэсэгма Эрдынеева үреэлнүүдые уран гоёор хэлээ, бэлиг түгэлдэр Болот Шойдонов ба багша Гарма-Ханда Цынгуева гэгшэд үреэл, аялга дуунуудаа зэдэлүүлһэн байна.

Могойтын аймагай толгойлогшо Булат Нимбуев иигэжэ онсо тэмдэглээ бэлэй: «Уртын уужам дайдын нюруу дээрэ удха шанартай үйлэ хэрэгтэ хабаадажа байнабди. Даага дэллээн хадаа урдын заншалнай болоно. Манай аймагта хойто талын ажахынуудһаа эхилжэ, нара зүб тойрон, Уртын газар хүрэжэ ерэһэн даага дэллээн 9-дэхеэ үнгэргэгдэхэнь гээшэ. Минии ойлгоходо, үхэр малаараа хоолложо, үри хүүгэдээ үндылгэжэ байһан буряадууд даагаяа дэллэхэдээ, оршон байгаали, байдалаа, адуу малаа хүндэлжэ, арьбажуулхын тулада найр наада, баяр дэлгэнэбди. Хүгшэн аба эжынгээ сэнтэй заншал, ажал хэрэг үргэлжэлүүлжэ байһан уртынхидта, түрүүлэгшэ Апполон Владимирович Хуригаловта халуун баярые хүргэнэбди”.

Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо, тойрогой морито тамирай федерациин түрүүлэгшэ Буянта Батомункуев иигэжэ сугларагшадые амаршалаа: “Даага дэллээн гээшэ арадаймнай сахиха ёһо заншал гээшэ. Энэ хэрэг бидэнэй ехэ һонирхол татана. Суглаан дээрэ булта хэлсэжэ, иимэ һайндэрнүүдые Могойтын аймагһаа гадуур тойрогойнгоо бэшэ аймагуудта үнгэргэдэг болоёл даа. Ерэхэ жэл Агын аймагай Хүнхэр нютагта даага дэллэлгэ хээ һаамнай, зохид байгаа, саашадаа Дулдаргын аймагта түсэб табихабди”.

Дэлгэрэнгыгээр 19-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments