Байгша ондо Агын Буряадай тойрог дотор зунай хүүгэдэй элүүржүүлгын 79 эмхи үүдээ сэлихэ юм. Тэдэнэй тоодо 46 үдэрэй, 17 шэглэлтэ, 7 ажалай ба амаралтын, Агын тойрогой гимнази-интернадай дэргэдэхи майханта, дүрбэн хүдөөгэй г.м. лагерьнууд ороно.

 

9-дэхи ангиин һурагшад "Костёр" лагерьта. 2016 он.

 

Эдэ эмхинүүдтэ мүнөө зун дүрбэ мянга гаран үхибүүд амарха бшуу. Арбан дүрбэтэйһѳѳ арбан найма наһа хүрэтэр 468 хүбүүд, басагад аймагуудай хүн зониие ажалаар хангадаг түбүүдэй хүсөөр ажал хэхэ аргатай. Хүүгэдэй элүүржүүлгэдэ, ажалаар хангалгада барагсаан 20 сая түхэриг федеральна, хизаарай, нютагай бюджедүүдһээ гаргашалагдаха юм.

Мүнөө Агын тойрогой гимнази-интернадай дэргэдэ эм- хидхэгдэһэн «Костёр» гэжэ майханта лагерь тухай мэдээсэхэмнай.

«Костёр» лагерь гурбадахи жэлээ хүдэлжэ байна. Үхибүүдые арбан үдэрэй туршада табан багшанар-хүмүүжүүлэгшэд хүдөө нютагуудаар абаад ябана. Эдэ бол түүхын, географиин, тамирай, ОБЖ-гэй багшанар ба тогоошон.

 

Дэлгэрэнгыгээр 23ахи дугаарта.

You have no rights to post comments