Агын телерадиокомпанихорин табан жэлэйнгээ ойн баяр угтахань

Агада ѳѳрын телевидени байгуулагдажа, тойрогоймнай зон сэнхир экранаар танил нюурнуудые, нютагайхидайнгаа амжалтануудые, тойрогто ябуулагдаһан ажал хэрэгүүд тушаа шагнан хараха аргатай болоһон гээшэ. Тэрэ гэһээр 25 жэл үнгэрбэ. Энэ ойгоор дашарамдуулан, мүнѳѳ хүдэлжэ байһан ба энэ эмхидэ анхан ажаллаһан зоной дурсалгануудые дурадханабди.

 

Г.Цырендашиев (зүүн гарһаа 1-дэхи), Е.Маликов (3-дахи) телерадиокомплексын нээлгын үедэ. 

 

«ҺАЙН КАМЕРА ХОЁР САЯ ТҮХЭРИГТЭ»

Агын телевидени Агын радиогой үндэһэ һуури дээрэ бии болгогдоһон гээшэ ааб даа. Тэрэ үедэ, 1980-1990 ээд онуудта, Шэтын телерадиокомитедэй мэдэлдэ байһан. Радиовещаниин ахамад редактораар Галсан Жигжитович Дондоков хүдэлжэ байгаа. Тиихэ үедэ агынхиднай радиогой хажуугаар эндээ телевиденитэй болохо тухай хѳѳрэлдѳѳ хэдэг һэн. Тиигэжэ Шэтын можын телерадиокомитедэй түрүүлэгшэ, бэрхэ, урдалхуу Ефим Борисович Маликовай туһаар Агада телевидени бии болгохо үүсхэл дэмжэгдэжэ, Москвада ВГТРК-да хѳѳрэлдѳѳн хэгдэжэ, энэ хэрэг урагшатайгаар бүтэжэ эхилээ. Тойрогоймнай засаг зургаан баһал дүнгэлсэһэн, дэмжэлсэһэн юм ааб даа.

Тиигэжэ мүнгэ алтанай талаар шахардуу, юумэнэй һандаржа байһан хатуу жэлнүүдтэ түргэн саг соо шэнэ байшанай барилга дүүргэгдэһэн байна. Халтал удаашаруулаа һаа, шэнэ байшанай барилга тогтохо байгаа. Теэд талаан боложо, хэршье хатуу саг байһан һаань, барилга бүтэжэ, һүүлэй һүүлдэ 1992 ондо тойрогой радиовещаниие Агын Буряадай гостелерадиокомпании болгохо тухай Россиин Федерациин хэблэлэй ба мэдээсэлэй министр Михаил Полторанинай тогтоол гаража, Агын тойрогто телерадиокомпани бии болоо гэжэ баталагдаһан юм. Москваһаа мэргэжэлтэд ерэжэ, студиин зайн гал, мониторнууд, аппаратура г.м. техникэ хэрэгсэл тодхоһон, инженер хүбүүдыемнай һургажа эхилһэн юм.

1992 оной майн 7-до радио-дамжуулгын редакцимнай шэнэ байшан руу зѳѳгѳѳд байгаа, түрүүшын дамжуулга бэлдэжэ, Орловскын РТПЦ-һээ Нэгэдэхи каналаар харуулһан байна. Тэрэ үедэ лентэ гараад лэ, дээрэһээнь шэнээр бэшэгдэдэг байгаа. Тэрээнһээ эхилжэ, удаахан саг соо Нэгэдэхи каналда долоон хоногой гурба дахин гарадаг байһан. Тэрэ үедэ 30-40 минутын туршада «Түхэреэн шэрээ», политикын, колхозой г.м. элдэб сэдэбээр ехэхэн дамжуулгануудые бэлдэдэг байгаал даа.

2003 ондо һонинуудай дамжуулганууд гэжэ бии болоо, 2004 онһоо һонинууд гол шухала боложо үлэһэн. Нэгэдэхи каналһаа Россия 1 каналда орожо, ѳѳһэдын сагтайбди: һонинууд үдэрэй 15 минута гарана, четвергын, пятницын үдэрнүүдтэ 20 минута нэмэгдэдэг. Тэрэ гэһээр аппаратурамнай тиимэш ехээр һэлгэгдэшоогүй, хуушан техникэмнай ябаа болодог. Жэлһээ жэлдэ шэнэ аппаратура техникэ гаражал байдаг, теэд ехэ үнэтэй ха юм. Шэнэ аппаратура хэрэгтэй, ондоогоор хүдэлхэ саг ерэһэн, теэд маанадта тон хэрэгтэй юумэн - нэгэ һайн камера хоёр сая хүрэтэр түхэригтэ болодог. Тиимэһээ операторнууднай хуушанайнгаа хэрэгсэлээр лэ хүдэлжэ ябана. Түрүүн Москватай хүдэлдэг байһан һаа, шэнэдхэн байгуулга боложо, 2004 онһоо Шэтын телерадиокомпаниин мэдэл доро оронхойбди.

 

Дэлгэрэнгыгээр 25-дахи дугаарта.

You have no rights to post comments