Үргэлжэлэл. Эхиниинь 28-дахи дугаарта.

 

НАНГИН ХУША

 

20-дохи зуун жэлэй эхиндэ Намдаковтоной угай Поршо гэжэ зайһан байһан ха. Тэрэ үедэ Монголой Богдын хүреэн ошохо, Богдо хаанда мүргэхэ гээшэ ехэ хэрэг байгаа. Поршо зайһан зонһоо үргэлэй мүнгэ татажа, Бурханай орон – Утай ошоһон, үргэһэн, мүргэһэн ха даа. Нютагаа бусахадаа, «Поршо зайһан – Лубсан Доржо гэжэ хүн, сагаан субаргада мүргѳѳ, мүнгэ үргѳѳ» гэһэн удхатай тамгатай саарһа асаржа, нютаг зондоо харуулһан гэхэ. Тэндэ Хүүхэн гэгээнтэй уулзахадань, «хуудам талада добохоной хажууда хуһан, нарһан, уляаһан мододой дунда гансахан хуша модон ургажа байна, тэрээндэ ошожо мүргѳѳ һаа, тэндэхи арад зон эрдэм соёлтой, һайн байдалтай, мүнгэ алтатай, хэшэгтэй, буянтай байха» гэһэн ха. Нютагаа ерээд, Поршо зайһан удаан тэрэ хуша модо бэдэрээд, олоо даа. Совет засагай үедэ хүн нюусаар ошожо мүргэдэг байгаа, дайнай үедэ бүришье ябаһан.

Хуша модондо ошоод мүргэжэ, тон ехээр һанаһан хүсэлѳѳ хэлэхэдэ, тэрэ хүсэлтнай заабол бэелүүлэгдэхэ гэжэ үхэригэйхид хэлэнэ. Нангин энэ хуша һууринһаа 30-аад модо газарта ургана, 3-5 модо зай ябагаар гаталжа ошохоор ха. Бүдүүн модон: 180-яад см үндэртэй гурбан бүһэтэйшүүл гараа барисалдан, арайхан лэ бүһэлжэ шадана. Һонин гэхэдэ, тойроод байһан мододынь байгаалиин жама ёһодо зүрюугээр, хаанаһаа һалхин үлеэнэб, хаанаһаа наран шаранаб гэжэ илгаагүй, булта хуша модон руу тонгойһон мэтэ ургашанхай.

 

Дэлгэрэнгыгээр 29-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments