Могойтоһоо зүүн зүг тээшээ дардам харгыгаар тэгүүлжэ, хэдэн дабаа үгсөөд ябахада, ажалша малша зотой, урданай баян түүхэтэй Зугаалай нютаг холоһоо тэбхын харагдадаг юм.

 

Нютагай социальна үүргэтэй байшангууд.

 

Нютагай омогорхол - Зугаалайн дасан урдуураа гараһан зоной анхарал заатагүй татадаг. Нютаг руу ороходо, сэбэр гудамжанууд, дангигар, ажаллаатай хүшөө, сэсэрлигүүд г.м. ариг байдал айлшадай нюдэ баярлуулна. Газаа ута намарай саг бууһан, зон малайнгаа хоол хошо хото хорёонууд руугаа оруулһаар зандаа.

Нютагай захиргаанай толгойлогшо Т.Ж.Жалсараевтай уулзажа, ажал хэрэгүүдээрнь һонирхообди.

- Тунгалан Жалсанович, Зугаалай нютагай мүнөөдэрэй ажабайдал тухай, хэды ажаһуугшадтайбта гэжэ хөөрэжэ үгыт.

- Дансада 1420 гаран хүн бэшээтэй, харин бодото дээрэ 900 хүрэхэгүй ажаһуугшадтайбди. Улаан-Үдэ, Могойто, Ага дээгүүр олон нютагаархиднай ажаһууна. Нютаг дээрээ диилэнхинь дунда ба наһатай боложо ябаһан зон ажаһууна. Залуушуул үсөөн. Залуу һүрэгтэн ажал хүдэлмэри бэдэржэ, нютагһаа гаража ошоно. Жэшээлбэл, залуу хүбүүднай сэрэгэй албанда контрактаар ябана. Ганса Бооржо дээрэ арба гаран хүбүүднай сэрэгэй алба хаана. Нютагайхиднай намарайнгаа ажал хэжэ, ута нюргатай үбэлдөө бэлдэнэ. Үбһэ хулһаа нютагтаа сабшажа абаа. Түрэл байгаалимнай маанадаа хайрлаа юм гү - үбһэ ногоон эндэмнай һайн ургаа һэн. Үнгэрэгшэ жэл Харымай, Шиилхын, Оловяннын аймагууд руу үбһэ сабшахаяа гараһан байнабди. Нютаг дээрэмнай үмсын малай тоо 4,5 мянган тоодо хүрэнэ. Зугаалайда 20 толгойһоо доошо бэшэ эбэртэ бодо мал баридаг айлнууд олон бии.

Захиргаанай ажал хэрэгүүдтэй танилсуулбал, дулаасуулгын хаһада ороод байнабди. Шулуун нүүрһэнэй нөөсөөр саг соогоо хангагдажа эхилээбди. Эндэ һая Могойтоһоо 1,5 вагон уртын шанар һайтай нүүрһэн асарагдаа. «Одон» гэһэн нээмэл бүлгэм дулаасуулгын ажал ябуулха үүргэтэй. Тиихэдэ энэ бүлгэм Зугаалайһаа гадна Ушарбайе хангадаг шуу. Тус эмхиин директор Аюша Цыремжитов дулаасуулгын ябаса нарин харууһан доро байлгадаг. Түбэй котельнидэмнай гурбан котёл бии. Мүнөө дулаанай сагта хоёрынь хүдэлнэ. Хүйтэрхэдэ, гурбадахииень ябуулхабди. Котельнимнай шэнэ, 4-дэхи жэлээ ашаглагдажа байна.

- Нютагай ТОС-ууд хэр ажал ябуулна гээшэб?

- Зугаалайдамнай гурбан ТОС байгуулагдаһан юм. «Северный», «Центральный», «Юго-Восточный» гэжэ нэрлэгдэһэн. Эгээ түрүүн «Юго-Восточный» гэжэ ТОС байгуулжа, аймагай, удаань тойрогой конкурснуудта хабаадаа һэмди. ТОС-най дээгүүр һуурида гараһан байна. Байгша ондо «Северный» (хүтэлбэрилэгшэнь - Жаргал Цыдендоржиев), «Центральный» (хүтэлбэрилэгшэнь - Дулма Полутова) ТОС-уудайнгаа дансануудые бэлдэжэ, конкурсдо эльгээгээ һэмди. ТОС-уудай гэшүүд - эдэбхитэй, урагшаа һанаатай зон. Ямар нэгэн ажал эхилээл һаа, тэрэнээ заабол дүүргэхэ гэжэ шармайдаг...

 

Дэлгэрэнгыгээр 44-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments