Хэрэгтэй зүйлнүүд:
- үхэрэй 1 тагалсаг;
- 2 морхооб;
- чесногой 3-4 хомхоол;
- 2 һонгино;
- дабһан, лааврын набшаһан ба перец – амтаарнь.

Хуйхалһан үхэрэй тагалсаг сэбэрлэхэ. Амһарта сэбэрлэхэдээ хэрэглэдэг түмэрөөр (металлическая губка для посуды) үрэхэдэ, ажалаа түргэдхэхөөр юм.
Удаань чеснок, һонгино ба морхооб сэбэрлэхэ.
Эдэ сэбэрлэгдэһэн зүйлнүүдээ томо тогоон соо хээд, дээрэһээнь хүйтэн уһа юулэхэ. Дабһалаад, амталуурнуудыень нэмээд, шанга гал дээрэ табиха. Бусалхадань, дээрэнь бии болоһон хөөһэ абажа хаяад, саашань аалин гал дээрэ, тагалсагай хуйхынь шалзартар 5-6 час тухай бусалгаха.
Бэлэн болоходонь, шүлэн сооһоонь тагалсаг, овощнуудаа түмпэн руу абаха. Шүлыень хэдэн дабхар марляар шүүхэ хэрэгтэй. Шүлэниинь дан шэнгэн бэшэ, сабуун мэтэ няалдажа (клейкий) байха ёһотой.
Тагалсагай мяха яһанһаань илгажа, мясорубкаар гаргаха. Удаань тэрэнээ пластикова бүтылхэ руу хээд, дээрэ-һээнь шүлыень юулэхэ. Бүглөөгөөрнь хабхаглаад, мяханайнь жэгдэхэнээр тарахын тула һэжэрээд, һэрюун газарта 6 час тухай хүрэхыень орхихо.
Һайндэрэй шэрээдэ табихынгаа урда тээ бүтылхэеэ утаашань дундуурнь отолоод, холодец гаргаад, жэгдэ талаарнь табаг дээрэ табиха. Хоолдоо поршоонхын түхэл оруулхын тула колбаса, монсогор перец, оливки мэтэ хэрэглэжэ шэмэглэхэ хэрэгтэй.

Комментарии   

0 #1 legal online pharmacies 30.12.2018 18:40
It's not advised to store at your baths and places out there for kiddies. lose weight then tone burn 15 pounds of fat and can you lose weight cutting dairy images of fake kangmei slimming capsules
does mushrooms make you lose weight it's so difficult to lose weight burn 15 pounds of fat and acai berry weight loss tea weight loss huddersfield
vegan diet plan peta only doing yoga to lose weight 28 day egg diet meal plan

You have no rights to post comments