Хэрэгтэй зүйлнүүд:
- үхэрэй 1 тагалсаг;
- 2 морхооб;
- чесногой 3-4 хомхоол;
- 2 һонгино;
- дабһан, лааврын набшаһан ба перец – амтаарнь.

Хуйхалһан үхэрэй тагалсаг сэбэрлэхэ. Амһарта сэбэрлэхэдээ хэрэглэдэг түмэрөөр (металлическая губка для посуды) үрэхэдэ, ажалаа түргэдхэхөөр юм.
Удаань чеснок, һонгино ба морхооб сэбэрлэхэ.
Эдэ сэбэрлэгдэһэн зүйлнүүдээ томо тогоон соо хээд, дээрэһээнь хүйтэн уһа юулэхэ. Дабһалаад, амталуурнуудыень нэмээд, шанга гал дээрэ табиха. Бусалхадань, дээрэнь бии болоһон хөөһэ абажа хаяад, саашань аалин гал дээрэ, тагалсагай хуйхынь шалзартар 5-6 час тухай бусалгаха.
Бэлэн болоходонь, шүлэн сооһоонь тагалсаг, овощнуудаа түмпэн руу абаха. Шүлыень хэдэн дабхар марляар шүүхэ хэрэгтэй. Шүлэниинь дан шэнгэн бэшэ, сабуун мэтэ няалдажа (клейкий) байха ёһотой.
Тагалсагай мяха яһанһаань илгажа, мясорубкаар гаргаха. Удаань тэрэнээ пластикова бүтылхэ руу хээд, дээрэ-һээнь шүлыень юулэхэ. Бүглөөгөөрнь хабхаглаад, мяханайнь жэгдэхэнээр тарахын тула һэжэрээд, һэрюун газарта 6 час тухай хүрэхыень орхихо.
Һайндэрэй шэрээдэ табихынгаа урда тээ бүтылхэеэ утаашань дундуурнь отолоод, холодец гаргаад, жэгдэ талаарнь табаг дээрэ табиха. Хоолдоо поршоонхын түхэл оруулхын тула колбаса, монсогор перец, оливки мэтэ хэрэглэжэ шэмэглэхэ хэрэгтэй.

You have no rights to post comments