Байгша ондо һургуулиингаа һурагшадай хүтэлбэриин юрэнхылэгшэ боложо, хэмжээ ябуулгануудые олоор эмхидхэнэ. Басагад, хүбүүдые ударидажа, волонтёрнуудай ажал үргэнөөр ябуулһан байна. Роман суг һурадаг үетэнөө дахуулдаг, тэдэнь ударидагшынгаа үгэ соо ябадаг шуу. Тэрэ эдир багаһаа КВН наадаха дуратай. Шог зугаа дэлгэхэ, зониие энеэлгэхэ талаар һонин зүжэгүүдые харуулжархидаг. Өөрөө cценари зохёожо, һурагшадта наадахыень үгэдэг. Байгша оной намар хизаарай эдир КВН наадагшадай дунда орожо, Красноярск хотодо болоһон «Сибирь молодая» гэһэн конкурсдо хабаадаһан. Тэндэ Роман харагшадай халуун альга ташалгада хүртэжэ, жюриин шиидхэбэреэр «Мистер КВН» гэһэн нэрэ зэргэтэй болоо.
   Хүн зоной юрэ бусын шог энеэдэндэ аргагүй дуратай байhыень тойрогой «Лидер 21 века» наадан дахин дахин гэршэлээ. Нюдэ сабшаха зуура нюур шарайгаа, түхэл маягаа, аяг аашаяа ондоо болгожо, дары түргэн ондоо дүрэдэ орожо, тэрээн бүри харагшадые эльгэ хатуулан, нюдыень хужарлуулаа бэлэй. Гэбэшье харагшадай нэрьемэ альга ташалга доро забдагүй энеэдэнэй сууряанhаа Роман улам урмашадаг шуу. Сүлөө сагтаа гитара барижа, ород ба буряад хэлэн дээрэ гоёор дуу дууладаг. Мүнөөшье хэшээлэй забһарта нүхэдэйнгөө дунда гитараар наадажа, олоной шэхэ хужарлуулдаг. Тамирта багаһаа эльгэлэнхэй. Намар Агада үнгэргэгдэһэн Никон Комогорцевой дурасхаалай футболоор мүрысөөндэ Дулдаргын һурагшад хабаадажа, тойрогой абарганууд болоо һэн. Роман эрхим добтологшо боложо, тусхай шанда хүртөө бэлэй. Хүнгэн атлетикээр бэеэ һоридог. Бэлигтэй багша Доржи Бороевич Дугаровта заалгажа, хурданаар гүйдэг юм. Дулдарга һуурин соо байгуулагдаһан эдир армейцүүдэй «Беркут» бүлгэмэй гэшүүн.

You have no rights to post comments