Соёлой үүсхэлнүүдэй президентын жаса Агын тойрогой дүрбэн түлэблэл дэмжэбэ.

Энэ жасын 2022 оной түрүүшын конкурсдо илагшадай тоодо Үбэр Байгалай хизаарай 6 түлэблэл ороһон байна. Тэдэнэй дүрбэниинь - Агын Буряадай тойрогойхидой зохёоһон түлэблэлнүүд.

Агын аймагай Шэнэ Орловскын соёлой, тамирай болон залуушуулай политикын түб ород, буряад-монгол, башкир болон мусульман соёлой баялиг зандань үлөөхэ зорилготойгоор хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхөөр түсэблэнэ. Эдэ хэмжээ ябуулгануудтань 1,6 сая түхэригэй дэмжэлтэ үзүүлэгдэхэ.

Могойтын аймагай хүүгэдэй-эдиршүүлэй урлалай байшан конкурсдо шүүһэн мүнгөөрөө буряадай заншалта урлал хүгжөөхэ, олоной дунда дэлгэрүүлхэ зорилготойгоор «Тууза» этно-түб байгуулха юм. Энэ түлэблэл бэелүүлгэдэ 540 мянган түхэриг һомологдохо.
Цыбен Жамцараногой нэрэмжэтэ хизаарай номой сан соо «Сказки из юрты» гэһэн мультстуди бии болохонь, тэндэнь хүүгэд буряад арадай онтохонуудай удхаар мультфильмүүдые зохёожо һураха. Иимэ түлэблэл бэелүүлгэдэ номой сангайхид 500 мянган түхэриг шүүгээ.

К.И. Базарсадаевай нэрэмжэтэ хүүгэдэй уран урлалай һургуули сэсэрлигэй хүүгэдэй урлал хүгжөөхэ талаар «Наран сэсэг»  гэһэн студи байгуулха һанаатай. Студи соонь багашуул буряадай заншалта соёл үзэхэ, дуунуудые сээжэлдэхэ, хатарха... Энэ ажаябуулгадань 500 мянган түхэриг үгтэхэнь шуу.

Хизаарай соёлой сайд Ирина Левковичой тэмдэглэһээр, энэ конкурсдо хизаарһаа 80 түлэблэл эльгээгдэһэн байна. Дэмжэлтэдэ хүртөөгүй түлэблэлнүүдэй авторнуудта хандажа, дутуу дундануудаа заһаад, апрелиин 20-һоо эхилхэ удаадахи конкурсдо дахяад мэдүүлгэ барихада болохо гэжэ тэрэ хэлэнэ.

 Дарима БАЗАРОВА.

You have no rights to post comments