Лейтенант Жамсо Семёнов Россиин МЧС-эй Υбэр Байгалай хизаараар түймэрэй-абаралгын 2-дохи отрядай Дулдаргын 3-дахи частиин даргын орлогшоор байгша оной август һараһаа хүдэлнэ.

- Жамсо, хаана абарагшын мэргэжэлдэ һураа һэмши?

- 2018 ондо Гүнэй нютагтаа дунда һургуули дүүргээд, Красноярскын хизаарай Железногорск хотодо оршодог Россиин МЧС-эй Сибириин түймэрэй-абаралгын академи дүүргэһэн байнаб.

- Юундэ энэ мэргэжэл шэлээбши?

- Һургуулиин байхадаа, хүндэ туһалдаг ажалтай болохоёо һанадаг һэм. Багаһаа тамирта дуратайб. Эхин шатын һургуулиһаа 8-дахи анги болотор бүхэ барилдаанай секцидэ ябааб. Футбол, волейбол, теннис наадаха, гүйхэ дуратайб. Мүнөө Дулдаргын «Элеэ» тамирай байшан соо долоон хоногой 3 дахин футбол, волейбол нааданаб. Суг хүдэлдэг хүбүүд, Дулдаргын МВД-гэй ажалтад, Дулдаргын залуушуул тиишээ ябадаг.

- Академидэ һурахада ямар байгааб?

- Тамиршан хүндэ бэлэн байна. Тэндэ һуража байхадаа, практика гарадаг һэмди, Агадашье практика гаража, түймэртэ ябалсадаг һэм.

- Дулдарга хубаарилгаар ерээ гүш?

- Тиигээ. Россиин МЧС-эй Υбэр Байгалай хизаарай гол хүтэлбэри намайе эльгээгээ.

- Эндэ олон хүн хүдэлнэ гү?

- 47 хүн хүдэлнэбди. Дүрбэн харуул байдаг, нэгэ харуулда – 10 хүн. Ажални намда тааруу, түрэһэн нютагтамнишье дүтэ, суг хүдэлдэг ажалтадни булта зохид зон юм.

- Дулдаргын аймагта түймэр хэр гарадаг гээшэб?

- 2022 оной 9 һара соо 27 түймэр гараа. Хотодо орходоо үсөөн гээшэ ааб даа.

- Гэр байранууд ямар шалтагаанһаа боложо шатадаг гээшэб?

- Ехэнхидээ зайн галай утаһанай үзүүр ниилэлгэһээ, зайн галаар хүдэлдэг түхеэрэлтэнүүдтэ болгоомжогүйгөөр хандасаһаа, унтараангүй орхиһон тамхинай үлэгдэлһөө гал гарадаг. Тиимэһээ түймэр һэргылхэ хэмжээ ябуулгануудые хэхэ хэрэгтэй.

- Һургуулиин һурагшадта эдэ хэмжээ ябуулганууд тухай хөөрэдэг гүт?

- Хөөрэдэг. Бидэ һуралсалай жэлэй эхиндэ Дулдаргын 2-дохи дунда һургуулиин 8-дахи ангиин хүүгэдтэ түймэрһөө һэргылжэ, аюулгүй байдал тухай хөөрөөбди, түймэр сарагшадай тусхай хубсаһа абаад ошоо һэмди. Һурагшад үмдэжэ үзөө, ехэ һонирхоо. Иимэ хэшээлнүүд хүүгэдтэ ехэ туһатай.

- Зайн галай утаһанай үзүүр ямар юумэнһээ ниилэнэб?

- Зайн галай напряжениин ехэдэһэнһээ, зайн галай утаһануудай халажа хайлаһанһаа гү, али хуушарһанһаа, нороһонһоо замыкани болодог. Мүн залинһаа, хүнэй алдуу, мэрээшэд, зэрлиг амитадшье түймэрэй шалтагаан болодог. Болгоомжотой байха хэрэгтэй, розеткэдэ телефоной зарядник удаанаар орхижо болохогүй, талаар ошоходоо, электроприборнуудаа болигохо ёһотой. Түймэрэй эхилбэл, тэрэ дороо стационарна телефоноор 01, үгы бол мобильно телефоноор 101 номероор хонходохо хэрэгтэй.

- Частьдатнай түймэр саралгын хэды унаа бииб?

- Хоёр «Урал», хоёр «ЗИЛ» унаатайбди, нэгэ машинада 6 тонно уһан багтадаг.

- Түймэр сарагшад хэды саг соо сугларжа гараха ёһотойб?

- Нэгэ минутаһаа удаан болодоггүй. Эртээнһээ хэрэгтэй юумэеэ бэлдээд байдаг.

- Шинии һанамжаар, абарагша ямар байха ёһотойб?

- Эрэлхэг зоригтой, эмхи гуримтай, шэрхи, шанга психикэтэй байхань шухала.

- Залуушуулда ямар зүбшэлнүүдые үгэхөөр бэ?

- Номоо үзэхэ, хүндэ туһалжа ябаха, тамираар һонирхохо хэрэгтэй гэжэ һананаб.

- Баярлаа. Абарагшын мэргэжэлтэ һайндэрөөр амаршалаад, ажал хүдэлмэридэшни амжалта хүсэнэбди.

 

gazeta-tolon.ru

Цымжидма ДОЛГОРОВА.

You have no rights to post comments