Үнгэрэгшэ долоон хоногой һүүлшын гурбан үдэр Могойтын аймагай Ага-Хангил нютагта тойрогой залуушуулай XI слёт үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрѳѳ. Тус слёт хори гаран жэлэй туршада үнгэргэгдэжэ байна, түрүүшынхеэ Агын аймагай Хүнхэр нютагта 1996 ондо эмхидхэгдээ. Һүүлээрнь Хүһөөшэ, Үзөөн, Гүнэй, Сагаан-Шулуутай, Алхана, Согто-Хангил, Хара-Шэбэр, Зүдхэли һуурингуудта болоо һэн. 2015 ондо X слёт Агын аймагай Гүнэй һууринда дахяад үнгэрһэн байна. Мүнөө жэл Могойтын, Агын, Дулдаргын, Шэтын аймагуудһаа, Ага тосхонһоо, Шэтэ хотоһоо 170 гаран эдэбхитэйшүүл буугаа.

 

 

ТҮРҮҮШЫН ҮДЭР

 Июниин 30-ай үдэр бууһан делегацинууд майханта хотохонуудаа түхеэрээд, һургуулиин столоводо эдеэ баряад, булта линейкэдэ сугларба. Анха түрүүшынхеэ ерэһэн залуушуулые эмхидхэгшэд слёдой гурим журамтай танилсуулба. Тэндэ отрядуудаар хубааржа эхилээ: командирнуудай нэрэнүүдые хэлэжэ дуудахадань, хүбүүд, басагад урагшаа гүйлдэжэ гараад, футболко, һарабшатай малгайнуудаа абана. Иигэжэ хабаадагшад долоон отрядта хубаараад, һуралсалай талмайнуудта хүдэлжэ эхилһэн байна. «Олон хүнэй хабаадалгатайгаар эмхидхэгдэдэг хэмжээ ябуулганууд», «Залуушуулай зохёохы ажаябуулганууд», «Мүнөө үеын залуушуулай оюун ухаанай байдал», «Макро-нааданууд» гэһэн талмайнуудта отряд бүхэн ээлжэлээд ябаа.

 

Дэлгэрэнгыгээр 27-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments