Бүмбэрсэг дэлхэйн 70 хубинь уhаар хушагданхай. Тэрэ ехэ уhанай нэгэл хубииень уужа болодог юм. 

Уhан 2 атом водородhоо ба оройдоол 1 атом кислородhоо бүридэнэ. Хамаг амитан, ургамал уhагүйгөөр байжа шадахагүй. Уhан – амидаралай эхи үндэhэн.
Дэлхэйн далайн уhан иимээр хубаагдана: 46 хубинь – Номгон далайда, 23 хубинь - Атлантиин далайда, 20 хубинь - Индийскэ далайда ба 4 хубинь - Хойто Мүльhэтэ далайда.
Байгал далай - дабhагүй (пресная) уhанай эгээ томо һаба.
ecoplanet777.сom cайтhаа.

You have no rights to post comments