Жэл бүри шэнэ газар нютаг ошожо танилсадаг, нангин, хүсэтэй газарнуудые бараалхажа мүргэдэг хүнэй хии морин хододоо дээшээ мандадаг гэжэ хэлэгдэдэг. Заабол холын хари гүрэнүүдээр, далайнуудаар аяншалха бэшэ, харин түрэл нютагайнгаа байгаалиин үзэсхэлэнгүүдтэй, нангин таабарита газарнуудтай танилсахань шухала. Дулаанай сагта хүл доогуурнай ургадаг үрмэдэhэ ногоо хэрэглэжэ, гол булагуудай уhанда орожо, бэеэ элүүржүүлхэ арадай олон арганууд байдаг. Жэл бүри дулаанай сагта үндэр хадын оройдо гаража байхада, мүн лэ хүнэй хии морин hэргэдэг. Миин талын дундахи олон ехэ шулуунуудтай талмайнуудые эрьен хаража байхада, баhал үндэр хадын оройдо гараhан мэтэ нүлѳѳтэй байдаг ха.

 

ЭЛҮҮР ЭНХЫН ЗУУН НАЙМАН АЛХАМ

 

Гол горходой, мүрэнүүдэй эрьедэ амарха үедѳѳ түбэд ламанарай бэеэ hайжаруулдаг арга хэрэглэхэдэ болохо. Энэ ехэ орёо бэшэ аад, хүсэтэй арга хүнэй бэедэ тэнхээ тамир ба хүсэ шадал нэмээжэ, hудаhа hужааень бүхэжүүлдэг. Тэрэ аргаар урдажа байhан голой уhан соогуур 108 дахин алхалха хэрэгтэй. Yдэр бүри дабтажа хэбэл, хүлэй хабдар hэлхэнгүүд hалажа, бэедэ hайн нүлѳѳ үзүүлдэг гэжэ тэмдэглэгдэнэ. Хүлэй табгай ба ула таланууд муу энергиhээ сэбэрлэгдэжэ, тэндэхи олон арбаад тусхай биоточконууд эршэмтэйгээр хүдэлжэ эхилдэг.

Тус арга хүйтэнэй сагта гэртээ ванна, душ соо хэхэдэ болохо. Хоёр-гурбан сантиметр тухай хэмжээнэй уhа ванна соо юулээд болохо, харин аргатай hаа, урдаад ошожо байhан уhан соо 108 дахин алхалбал, бүри hайн гэжэ хэлэгдэнэ. Тиихэдээ түрүүшээр бүлеэншэг уhан соо, үдэр бүри 1 градусаар хүйтэн болгожо, hүүлэй hүүлдэ сэб хүйтэн уhа умбадаг болобол, бэе ехээр бэхижэдэг. Yшѳѳ ваннын (таазай) оёорто голой эрьеын хайр шулуу гү, али тусхай массажай хадхуурнуудтай хатуу хибэс дэбдибэл, бүри hайн. Эндэ гол шухала анхарха юумэн гэбэл, уhа руу орохынгоо урда тээ хүлнүүд дулаан байха ёhотой, уһанһаа гараһанайнгаа удаа ехээр аршаха хэрэггүй, ѳѳhэдѳѳ хатаха ёhотой.

 

Дэлгэрэнгыгээр 24эхи дугаарта.

You have no rights to post comments