Урда-Агын һургуули 1916 ондо байгуулагдаһан юм. Теэд 1967 ондо дунда һургуули болоходонь, түрүүшынь выпуск байһан шабинарынь ехэ омогорходог байна.

 

Түрэл һургуулияа дүүргэжэ, эрдэм бэлиг шудалжа, ажалай үргэн харгыда гаража, ажал хүдэлмэридэ хуу баран амжалтатай, урагшатай хүдэлжэ, мүнѳѳ наһанай амаралтада гаранхайнууд, аша зээнэрээ тойруулан, амгалан тэнюун ажаһууһаар байтарнай, аяар 50 жэл үнгэршэһэн байнал даа. Үнгэрһэн сагаа, бага наһаяа, хайрата аба эжынэрээ, хүндэтэ багшанараа һанан, дурсан ябахада, айхабтар һонин.

Түрэл һургуулидаа бидэ тэрэ һайхан, номгон сагта эрдэм бэлигтэ һурахын хажуугаар ажал хүдэлмэри гээшые бэе дээрээ мэдэржэ гараһан гээшэбди. Дүрбэдэхи-табадахи ангиһаа эхилжэ, гар хюрѳѳгѳѳр байрынгаа, столовын, һургуулиингаа түлеэ бэлдэжэ, хартаабха малтажа, намарай таряа хуряалгада хабаадалсажа, хүдѳѳгэй хара ажалда хүсэд шадабаритай боложо дүүргэһэн байнабди. Энэ хадаа саашанхи ажабайдалдамнай, гэр бүлэ болоод байхадамнай, айхабтар ехэ һургаал, туһа боложо үгэһэн...

 

Дэлгэрэнгыгээр 29-дэхи дугаарта.

You have no rights to post comments