Агада тамирай үндэhэн наадануудые хүгжөөхэ үүргэтэй түбэй байгуулагдаhаар 10 жэл гүйсэбэ.

 

Монголой Ганбаяр (баруун гарһаа) наадана. 

 

АРБАН ЖЭЛЭЙ ХУГАСАА СОО угсаата арадаймнай нааданууд улам хүгжөө, хэдэн үе тамиршад урган гараа. Мүнөө үедэ бүхэ барилдаанай, hур харбалгын хажуугаар шагай, шатар, hээр шаалга, бокс г.м. тамирай янзанууд дэлгэржэ, олоной дура татана. Тамирай байшан соо үдэр бүри hорилгонууд ябуулагдадаг. Тамирай түбтэ hорилго хэжэ, дэлхэй дүүрэн нэрэ солотой тамиршад олон гараhан юм. Эндэ бэлигтэй хүмүүжүүлэгшэд ажалладаг. Арбан жэлэй ойн баярта тамиршад, hоригшод, ветеранууд сугларжа, бэе бэетэеэ уулзаа, мүрысөө. Тойрогой, гурбан аймагай, Ага тосхоной захиргаануудай, тамирай таhагуудай мэргэжэлтэд, хизаарай Физическэ культурын ба тамирай министерствын түлөөлэгшэд hайндэрөөр бүгэдые амаршалаа. Тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Буянто Батомункуев тамирай түбтэ ажаллажа байhан зониие амаршалаад, Хүндэлэлэй грамотануудые ба бэлэгүүдые барюулаа. Сенатор Баир Жамсуев, Гүрэнэй Дүүмын депутат Иосиф Кобзон гэгшэдэй амаршалгын телеграмманууд уншагдаа.

Эртэ урда сагта нүүдэл байдалтай элинсэг хулинсагууднай сүлѳѳ сагтаа тамирай элдэб янзануудаар бэеэ hамааруулдаг, үри хүүгэдээ hургадаг байhан гээшэ. Тиин бүхэ барилдаан, hур харбалга, шагай, шатар, hээр шаалга, бокс гэhэн тамирай зургаан янзаhаа бүридэhэн фестиваль эхиеэ абаа.

ЖАГСААЛЫЕ БАР ХҮСЭТЭЙ БАРИЛДААШАД ударидаа. Хэд бэ гэбэл, Цыбик Максаров, Зорик Жамбалов, Батор Цыренжапов, Бальжинима Тумуров. Тэдэнэй удаа hур харбаашад - Дугар Гармажапов, Дарма Ринчинов, Аюша Дугаров, Болот Ринчинов, шатаршад - Татьяна Бальчиндоржиева, Зорикто Цыбенов, hээр шаагшад - Болот Будуев, Баир Намдаков, Батор ба Баясхалан Рыгзыновүүд, Далай Дашинорбоев, Баясхалан Цыриторов, Тимофей Варганов, шагай наадагшад - Дондокдоржи Жаргалов, Дашинима Содномов, Дулмажаб Жимбуева, Елена Цыренова, Марина Дамдинова, Намжилма Санжаева, боксёр Жаргал Иванов гэгшэд болоно.

Тамирай эдэ янзануудаар ехэ хэмжээнэй мүрысѳѳнүүдтэ амжалтануудые туйлаhан, үнгэрэгшэ «Алтаргана-2016» бүгэдэ буряадай нааданда абарга болоhон тамиршад фестивалиин тугуудые бодхоогоо. Бүхэ барилдаагаар Цыбик Максаров, hур харбалгаар Аюша Дугаров, шатараар Татьяна Бальчиндоржиева, hээр шаалгаар Болот Будуев, боксоор Жаргал Иванов гэгшэдтэ туг бодхоохо хүндэтэ эрхэ үгтэhэн байна. Тамирай байшанай үргэн зал соо барилдаашад, hээршэд, шагайшад мүрысөө. Хоёрдохи дабхарта шатаршад, боксёрнууд эрхимүүдээ элирүүлээ. Мэргэн, хёрхо нюдэтэй hуршад «Тамир» байшан соо харбаа.

Дэлгэрэнгыгээр 1-2-дохи дугаарта.

You have no rights to post comments