Хэд бэ гэбэл, хизаарай можын гэшүүд Буянто Осоров, Зоригто Жаргалов.

Буянто Дулдарга һууринда түрэһэн. 13 наһандаа тамирай секцидэ ябажа эхилһэн. Уфада үнгэргэгдэһэн Россиин мүрысөөндэ мүнгэн медальда хүртэһэн юм. Великие Луки хотодо "Надежды России" гэһэн Бүхэроссиин мүрысөөндэ хүбиин ба можонуудай хоорондо түрүүлһэн байна.

Зоригто 1999 ондо Сагаан-Шулуутайда түрэһэн. Агын тойрогой оло дахин абарга болоһон габьяатай. Бүхэроссиин, Сибириин, Алас-Дурнын мүрысөөндэ амжалта туйлаһан бэрхэ тамиршан..

You have no rights to post comments