Могойтын аймагай ДЮСШ-гай хүмүүжэмэл, Сагаан-Уула нютагай залуу тамиршан Даба Цырендоржиев дүрэ буляалдаата барилдаагаар уласхоорондын классай тамирай мастер болоо.

Тэрэ Россиин шэхэ хатуутай тамиршадай хоорондын олон мүрысөөнүүдтэ абарга болоһон, шанда хүртэһэн габьяатай. Үнгэрэгшэ жэлдэ Беларуссиин Гомель хотодо Европын мүрысөөндэ амжалтатай хабаадажа, дүрэ буляалдаата ба греко-римска барилдаагаар абарга болоһон байна. Мастерай үнэмшэлгэ Дабада һая барюулагдаа. Даба Цырендоржиев Үбэр Байгалай хизаарай тамирай үндэһэн янзануудые хүгжөөлгын түбтэ һорилго хэдэг юм. Түрүүшын һоригшодынь Валерий Содбоев, Цырендоржи Намсараев, Батор Доржинимаев гэгшэд болоно.

You have no rights to post comments