Тодорхойлходо, февралиин 4-7-ай үдэрнүүдтэ Алас-Дурнын федеральна тойрогой шанда хүртэхын түлөө 16 наһа гүйсөөдүй хүбүүд ба басагадай хоорондо дүрэ буляалдаата барилдаагаар мүрысөөн үнгэргэгдэхөөр хүлеэгдэнэ.
Февралиин 20-22-то Советскэ Союзай Герой Базар Ринчиногой мүнхэ дурасхаалай 58-дахи заншалта турнир эмхидхэгдэхэнь. Бүхэшүүл арбан шэгнүүртэ хаба шадалаа үзэлсэхэ юм. Мүрысөөнэй түгэсхэлдэ буряад барилдаагаар абарга бүхэ элирүүлэгдэхэ бшуу. Тиихэдэ мартын 7-12-ай үдэрнүүдтэ 18 наһа гүйсөөдүй эдир хүбүүдэй хоорондо Россиин хэмжээнэй мүрысөөн үнгэргэгдэхөөр түсэблэгдэнэ. Тус мүрысөөнэй илагшад Россиин можодо орожо, дэлхэйдэ, Европодо барилдаха эрхэтэй болохо.

Тойрогой Захиргаанда мүрысөөнүүдые эмхидхэлэй асуудалаар онлайн аргаар зүблөөн үнгэргэгдэһэн байна. Covid-19 үбшэнэй һүжэрһэн ушарһаа, мүрысөөнүүдэй үедэ нарилха талаар шухала хэмжээнүүд абтаха. Мүрысөөнүүдтэ 50 хүнһөө олон бэшэ харагшад байха, харин барилдаа хараха бэшэ дуратайшуулда мүрысөөнһөө репортаж онлайнаар дамжуулагдаха юм. Хабаадагшад Россиин барилдаанай федерациин лицензитэй, COVID-19 үбшэгүй гэһэн эмшэдэй үгэһэн саарһатай, тарилга абаһан байха ушартай.

You have no rights to post comments