Конкурс 16 жэл соо ёhотой арадай болоhон, жэл бүри шэнэ бэлигтэйшүүлые элирүүлжэл байдаг. Мүнөө жэл түрэлхи хэлэеэ эрхимээр мэдэхэ 45 үхибүүд хабаадаһан байна.

Конкурс таhалгаряагүй эмхидхэгшэ, Россиин арадай артист, жюриин түрүүлэгшэ Михаил Елбоновой хэлэhээр, арад зоной дуратай Будамшуугай дүрэ ургажа ябаhан залуушуулые эхэ хэлэндэнь эльгэлүүлдэг юм.

Конкурс онлайн гуримаар үнгэргэгдөө. Гран-при Буряад ороной Захааминай аймагай Ганжур Цыренов, 1-дэхи hуури Монгол ороной Хоссайхан Отгонбаатар эзэлээ. Агын 1-дэхи дунда hургуулиин һурагша Булад Намдаков 2-дохи hуурида хүртөө.

Булад жэл бүри үнгэргэгдэдэг тойрогой «Агамни - шамдаа» гэһэн уранаар уншагшадай конкурсдо нэгэтэ бэшэ илаhан юм. «Гэгээн аласай одод-2019» гэhэн монгол хэлэтэ арадуудай хүүгэдэй уран бүтээлэй уласхоорондын телевизионно конкурсын 3-дахи шатын дипломой лауреат, 2019 ондо региональна «Хүхюу Бадмаахай» конкурсын «Эрхим зүжэг» (гол дүрэ) болон «Эрхим хөөрэгшэ» янзануудта түрүүлhэн. 2020 ондо «Дууша буряад» гэhэн регионууд хоорондын дуунай конкурсын 9-15 наhанай бүлэгтэ 1-дэхи шатын лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртөө бэлэй.

You have no rights to post comments