Апрелиин 20-до Россида Хитад хэлэнэй үдэр тэмдэглэгдэдэг юм. Мүнөө үедэ хитад хэлэн дээрэ дуугардаг, энэ хэлээр һонирходог зон олон боложол байна. Дэлхэйн 1,3 миллиардһаа үлүү хүн энэ хэлэн дээрэ хөөрэлдэнэ бшуу. Һургуулиин хүүгэдһээшье «таанад ямар хари гүрэнэй хэлэ үзэхэеэ һананабта?» гэжэ асуухада, олонхинь «хитад хэлэ» гэжэ хэлэдэг болоһон. Энэ һайндэрөөр дашарамдуулан, Агын Буряадай тойрогой һургуулинуудта хитад хэлэн хэр зэргэ үзэгдэдэг тухайнь бэшэхэмнай.

Тойрогой табан дунда һургуулида хитад хэлэн заагдана: Агын тойрогой гимнази-интернадта, Агын 1-дэхи ба Дулдаргын 2-дохи дунда һургуулинуудта, факультатив гээд Үзөөнэй ба Амидхаашын дунда һургуулинуудта үзэгдэнэ.

 

АГЫН ТОЙРОГОЙ ГИМНАЗИ-ИНТЕРНАДТА

Энэ һургуулида хитад хэлэн 5-9-дэхи ангинуудта үзэгдэдэг, 11-дэхи ангиин һурагшад үзэхэ болихоёо ѳѳһэдѳѳ шэлэдэг. Мүнөө гимназида хитад хэлэнэй гурбан багшанар хүдэлнэ. Эдэ хэд бэ гэбэл, дээдэ категориин багша Эмилия Жамбалова, нэгэдэхи категориин багша Балма Батожаргалова ба Баирма Дабаева. Хитад хэлэ үзэхын тула зохид эрхэ нүхэсэл түхеэрэгдэнхэй. Мүнөө сагай бүхы техническэ түхеэрэлтэтэй: тусхай кабинет, методическа пособинууд, хитад хэлэнэй номууд г.м.

2007-2010 онуудта Хитадһаа Алемусы гэжэ нэрэтэй багша уригдажа, үхибүүдтэ хитад хэлэ зааһан байна. Тэрэ үедэ Алемусы багша Эмилия Чойжалсановна хоёр хитад хэлэнэй ном бэлэдхээ. Мүнөө тус номынь амжалтатайгаар хэрэглэгдэдэг юм.

Һурагшад жэл бүри хитад хэлэнэй элдэб янзын олимпиадануудта, эрдэмэйдүршэл дадалай конференцинүүдтэ эдэбхитэйгээр хабаададаг. Жэшээнь, С.Бадмаева 2015-2016 онуудай һуралсалай жэлдэ «Шаг в будущее» хизаарай конференцидэ түрүү һуури эзэлээ, мүнөө жэл гурбадахи болоо. Сибириин регионууд хоорондын олимпиадада ба Евразиин хэлэ шэнжэлэлгын олимпиадын заочно шатада В.Гыпылова, Ц.Рыкзынова, С.Бадмаева гурбан амжалтатайгаар хабаадажа, шангуудта хүртэһэн байна. Һуралсалай энэ жэлдэ Шэтын 4-дэхи гимназида жэл бүри үнгэргэгдэдэг фонетическэ конкурсдо гимназиин 17 үхибүүд хамта юһэн номер харуулжа, шангуудта хүртөө бэлэй. Урда жэлнүүдтэ гимназиин һурагшад Хитадай Пекин, Чанчунь г.м. хотонуудаар аяншалжа, хэлэнэй дүй дүршэл абаһан байна.

 

ҮЗӨӨНЭЙ ДУНДА ҺУРГУУЛИДА

Хитад хэлэн 5-8-дахи ангинуудта заагдадаг. Үхибүүдтэ хитад хэлэ һургуулиин директор, нэгэдэхи категориин багша Баирма Шагжаева заадаг юм. Баирма Цыбенжаповнагай хэлэһээр, үхибүүд хитад хэлэ үзэхэ дуратай. Хэшээлнүүдтээ И.П.Лавлинскиин А.Ф.Кондрашевскиин номуудые хэрэглэдэг юм. Тиихэдэ Баирма Шагжаева хэлэ һаял үзэжэ эхилһэн һурагшадта туһаламжа болгожо, ажалай дэбтэр бэлдэһэн байна. Хэшээлнүүдэй хажуугаар «Путешествие в Поднебесную» гэһэн кружок ябуулдаг.

 

Уран бэшэлгын хэшээлдэ.

 

Һурагшад эдэб- хитэйгээр эрдэмэйдүршэл дадалай конференцинүүдтэ, жэшээнь, «Шаг в будущее», «Шаг в науку», тойрогой зохёохы «Talentshow», хизаарай хэмжээнэй «Евровидение» гэһэн конкурснуудта хабаададаг. Хитад хэлэ үзэл- гэдэ үсѳѳн часай үгтэдэгшье һаань, Баирма Цыбенжаповна үхибүүдэй һонирхол татажа шададаг. Аба эжынэрыньшье багшаһаа энэ тэрэ юумэнүүдые асуудаг, һонирходог. Тиихэдэ гэртэхин Хитад ошоходоо, үхибүүдтээ бэхэ, барайгарай (рисовая) саарһа, биирэ г.м. һуралсалай хэрэгсэлнүүдые асардаг шуу. Һургуулияа түгэсхэжэ, ерээдүйгөө хитад хэлэнтэй холбоһон хүбүүд, басагад олон. Жэшээнь, Баирма Цыбенжаповнада заалгаһан үхибүүдэй дунда табан алтан, дүрбэн мүнгэн медальтай хүбүүд басагад, табан хитад хэлэнэй оршуулагшад, тиихэдэ Хитадай Харбинай дээдэ һургуулиин түүхын эрдэмүүдэй кандидат бии юм.

 

Дэлгэрэнгыгээр 15ахи дугаарта.

You have no rights to post comments