Эндэ һая Зүдхэли нютагаар ябахадаа, «Родничок» сэсэрлиг хүрэжэ, багашуулай булантай танилсаабди.

 

С.Дугаржапова (баруун гарһаа), Б.Будаева.

 

Зүдхэлиин багашуулай ябадаг «Родничок» гэһэн эрдэм һуралсалай гуламта тойрогой эрхим сэсэрлигүүдэй нэгэн болодог юм. Сэсэрлигэй шэнэ байшанай ашаглалгада тушаагдаһаарнь, оройдоол гурба-дүрбэн жэл үнгэрөө.

Мүнөөнэй шэнжэтэйгээр баригдаһан томо һаруул байшан соо дулаан, багашуулай үдэртөө сагаа үнгэргэхэ урманда бүхы эрхэ нүхэсэл зохёогдоһон байна. Саадые даагшаар Людмила Бальжинимаева амжалтатай ажалладаг. Бэрхэ хүтэлбэрилэгшын ударидалга доро дүй дүршэлтэй хүмүүжүүлэгшэд багашуултай эрхим ажал ябуулдаг. Нарин хүмүүжүүлгэ доро эдиршүүл алишье талаар хүгжэлтэ абана. Людмила Бальжинимаевагай талаар ошоһон ушарһаа хүмүүжүүлэгшэ Сэсэгма Дугаржапова «Родничок» саадай ажабайдал тушаа хөөрэжэ үгэһэн байна.

«Родничок» сэсэрлигтэ Зүдхэлиин 80 багашуул ябажа, сагаа ашатайгаар үнгэргэнэ. Наян хүүгэд дүрбэн бүлэгтэ хубаарилагдажа хүмүүжүүлэгдэнэ. Багашуулай, дунда, аха, һургуулиин урда тээ бэлэдхэлэй бүлэгүүд бии. Анханда үсөөн һууритай саадтай байхадаа, олон үхибүүд ээлжээндэ байдаг һэн. Оршон сагта иимэ асуудал гарадаггүй. Сэсэрлигтэ 21 хүн ажаллана. Тэдэнэй 9-иинь - багшанар. Сэсэрлиг соо багашуулые зүб мүрөөр хүмүүжүүлхын ашада ном, нааданхайнууд, хүгжэмэй хэрэгсэлнүүд, орон г.м. барандаа шэнэ. «Родничок» саадай ажалтад үхибүүдээ эгээ бишыхан наһанһаань эрдэм шудалуулжа, түрэл хэлэеэ үзүүлхэ, мартуулхагүй, һургуулида бэлэдхүүлхэ гэһэн зорилго табидаг. Тиимэһээ энэ асуудалда онсо анхарал хандуулагдажа, хүмүүжүүлгын талаар аша үрэтэй ажал ябуулагдана. Багашуулда түрэл хэлэ, соёл, ёһо заншал баримталан заагдадаг. Хүгжэмэй таһалга соо үхибүүд дуу хүгжэмдэ, хатарта һурадаг. Багша Баясана Будаева үхибүүдые буряад ба ород дуунуудта һургадаг. Сагаалганда үхибүүдтээ ёохор хатар заажа, шүлэг үреэлнүүдые сээжэлдүүлжэ, нютагайхидтаа концерт-наада табидаг юм. Сэсэрлиг хамһабариин ажахытай. Тэндээ хартаабха, хапууста, свёкло, морхооб ургуулдаг. Ажалтадынь өөһэдөө һайнаар ажаллажа, намартаа баян ургаса хуряадаг юм. Тогоошод Аягма Галсанова, Елена Базарова гэгшэд үдэр бүри багашуулай бэе махабадта эгээл хэрэгтэй витаминуудаар хангаатай амтатай хоолнуудые бэлдэдэг. Үхибүүд үдэрэй 4 дахин халуун хоолоор хангагдадаг. Нютагай пекарниһаа үдэр бүри халуун хилээмэ, булочканууд асарагдадаг юм. Зүдхэли нютагай эгээ заахан эдиршүүлэй ябадаг ёһотойл «уурхайхан», буряад зонойнгоо түрэл хэлэтэй, эрдэмтэй, бэлигтэй ябахын тулада дэмбэрэлтэ хэрэг ябуулна.    

 

You have no rights to post comments