Үргэһэниинь гэнтэ үгы болон дэгдэшэхэ,
Үдэр һүниин илгаа ойлгохоо болишохо.
Эрьен зайшаха дүрбэн зүгые илгангүй,
Эрьюу хүндэл өөртэеэ хөөрэлдэхэ хамаагүй.

Сэлмэхэгүй тэнгэриһээ саһанайш бударан ороо һаань,
Сэсэгтэ тала нюдэдтэнь ходо харагдаха.
Ууралтажа сэнтэшэһэн модоной нэгэ мүшэрхэн
Ургы мэтээр дурлаһан хүбүүндэ һанагдаха.

Даруухан зантай юрын лэ буряад басагые
Дара эхэмни, заяамни гээд нэрлэхэ,
Дураар дүүрэһэн нюдэдэйнь гунигтай харасые
Дурна зүгэйнгөө энеэбхилһэн мүшэдтэй жэшэхэ.

 

Хүхын дуунай һүни

Хабарай дулаахан һалхинһаа гү, гэнтэ,
Харанхы һүниин мүшэдһөө гү, нэгэтэ
Дууран байһан дурамни һэргэн,
Дуудаһаар ошоно шамайгаа бэдэрэн.

Халуухан мэдэрэлээр хасарыеш таалан,
Ханангяар шэбэнэхэб зүрхэнэйнгөө үгэнүүдые,
Нэтэрүүгээр дабтахаб сэдьхэлэйнгээ байдал,
Нээтэршни шиниингээ дуранайнгаа үүдые.

 

***

Олон харгын бэлшэр дээрэ
Оршодог нэгэ нютагта
Заяан минии тэндэ гээ,
Заланаб шамдаа тэмдэгээ.

Һайхан сэдьхэлтэй басаган байнаш,
Һаймһаран шамда хэлэнэ бэшэб.
Майхан ехэ үлгэн замбиин
Майлын ургытай жэшэнэ гээшэб.

Үндэр гэгээн дайдадаш
Үргэл болгон, мэдээжэ,
Басагаяа үгыт даа гэжэ
Баринаб шүлэгэйнгөө дээжэ.


Бууралтаһан толгойтой, һайхан сэдьхэлтэй абамни
Буряад зоной ёһо заншал баримталан,
Хадаг табиха түрэһэн шинии гуламтада,
Ханилһан шамайем бэри болгожо эрин.

Эдээхэн хэды зүрхэнэйнгөө үгэнүүдые
Эндүүрэн гэнтэ хэлэнэ бэшэб.
Мэлмэрэн урдаһан Сагаан-Булаг
Мэхэгүй сэдьхэлэйм гэршэ болог!

Дондок БАЛЬЖИНИМАЕВ.

You have no rights to post comments