Тээсгэн «Амар сайн» театрай байшан соо «Русское лето» фестивалиин хэмжээндэ концерт-наадан үнгэргэгдөө. Тус фестиваль Россиин  табан федеральна тойрогой 19 хотодо үнгэргэгдэжэ, 60 мянган харагшадые нэгэдүүлхэ юм. Агада энэ фестиваль «Найдал» бүлэгэй, Владислав Хинхаков (Монтоев), Андрей Бекетов гэгшэдэй авторска дуунуудаар эхилээ юм. Һүүлээрнь поэт, дуушан ба композитор, «СерьГа» бүлэгэй хүтэлбэрилэгшэ Сергей Галанинай ба гитарист Андрей Кифиягай дуунууд зэдэлээ.


Рок-хүгжэмшэн Украинада боложо байһан сэрэгэй тусхай операци дэмжэжэ, талаан бэлигээ Донбассай ажаһуугшадта, Россиин сэрэгшэдтэ зорюулдаг юм.
«Россиин арад зондо дэлхэй дээрэхи байдал хамаагүй бэшэ. Нэгэ ороной зониие хамгаалжа, сэрэгэй, эрхэтэнэй уялга дүүргэжэ ябаһан зоноор омогорхонобди. Бэе бэеэ дэмжэлгэ, эрхэтэнэймнай нэгэдэлгэ шухала болоод байна, мүнөө энэ хэрэгтэ хүн бүхэнэй анхарал хандуулхаар. Россиин эрхэтэд нэгэ арад байһан зандаа. Эрхэтэн бүхэн сэрэгшэдые, Донбассай зониие дэмжэхэ ёһотой, илалтын түлөө түлэблэлнүүдые бэелүүлгэ үргэлжэлжэл байна. Эдэ түлэблэлнүүдтэ сэрэгэй сурбалжалагшад, артистнар, актёрнууд, блогернууд болон тамиршад хабаадажа, туһа үзүүлнэ» гэжэ хэлэгдээ. Концерт-наадан «Сугтаа бидэ хүсэтэйбди! Бидэ – россиинхидбди!» гэһэн гол удхатай байгаа.
Мүнөө жэлэй март һарын эхиндэ Украинада боложо байһан сэрэгэй тусхай операцида хабаатай худал хуурмаг мэдээсэлнүүдэй сүлжээ холбоон соо тараагдажа эхилхэдэ, «Послезавтра» гэжэ бүлэг уялгаяа дүүргэжэ ябаһан сэрэгшэдые болон амгалан ажаһуугшадые дэмжэхэ хүсэлтэйгөөр «Своих не бросаем!» гэһэн дуу зохёоһон байна. Тэрэ дуун түргэн сагай туршада арад зоной дунда таража, удангүй сэрэгэй тусхай операциин гимн гэжэ тоологдодог болоо. Тиигээд энэ дуунай видеоклип харагшадта дурадхагдаһан байна.
Сергей Галанин дайн ба сэрэгэй тусхай операци тухай, мүн 8 жэлэй туршада Донбасста юун боложо байгааб, мүнөө ямар байдалтайб гэжэ өөрынгөө ба мүнөөнэй поэдүүдэй шүлэгүүдтэ хүгжэм зохёожо, миндаһан дээрэ бэшэжэ гаргахаяа бэлдэнэ. Тэрэ ямар поэдүүдтэй хүдэлнэб гэхэдэ, Анна Долгарёва, Юнна Мориц, Анна Ревякина, Игорь Караулов, Дмитрий Мельников. Дмитрий Мельниковэй мэдээжэ болоһон «Напиши мне письмо» дуун Мариу-поль, алдалан унаһан сэрэгшэ тухай юм. Владимир Скопцовой «Не будь атеистом» гэжэ дуу харагшад сэгнэхэ аргатай байгаа. Миндаһан дээрэ бэшэгдэхэ дуунууд соонь артистын өөрын зохёоһон «Серёга, не стреляй по папе» гэжэ дуун бии.
Дмитрий Карауловай «Учитель. Врач. Солдат» болон Анна Долгарёвагай «Серёга-водопроводчик» дуунууд (эдэ дуунуудта рок-хүгжэмшэн Сергей Галанин хүгжэм зохёогоо) Агада түрүүшынхеэ зэдэлжэ, харагшадта һайшаагдаа. Мэдээжэ артистын пластинка «Будем жить!» гэжэ нэрлэгдэхээр хараалагдана. Дуунуудынь зүрхэ сэдьхэл доһолгомо хүсэтэй юм. Эдэ поэдүүдэй олонхинь Донбассһаа гарбалтай, тиимэһээ тэндэхи гай гашуудал, байдал сэдьхэлдээ бүришье дүтөөр мэдэрнэ ёһотой.
Сергей Галанинай «Там, где клён шумит», «Луч солнца золотого» г.м. дуунуудынь хэдэн үе рок-хүгжэмдэ дуратайшуулда мэдээжэ болонхой. «Своим чередом», «Бурый медведь» болон хорёод дуунһаань гадна хүүгэдэй хүхюутэй, арадай, шэлэгдэмэл дуунуудынь харагшадта һайшаагдаа.
Суг хүдэлдэг нүхэдэйнь тэмдэг-лэһээр, шагнагшад Сергей Юрьевичэй дуунуудай үгынь хурсые болон ажамидаралда, Эхэ орондоо дуратайень сэгнэдэг. Зүрхэ сэдьхэл хүдэлгэмэ дуунууд соонь гүрэн доторхи байдал эли тодоор харуулагдадаг. Ажалдаа дуратай, харюусалгатайгаар хандадаг, хэжэ ябаһан хэрэгһээ урмашадаг артист. Шагнагшадай баяртай, нюдэндөө сог залитай, сэдьхэл дүүрэн ошохо гээшэ жаргал гэжэ тоолодог юм.
Харагшад дулаахан оршондо мэдээжэ артистын дуунуудые шагнажа, сэдьхэлээ хананги, суг фото-зурагаа буулгажа, автографыень абаад тараа.
Концерт-нааданай һүүлээр Сергей Галанин сурбалжалагшадтай уулзахадаа, иигэжэ хэлээ: «Харагшадта һайшаагдаһан Игорь Сукачёв бидэ хоёрой дуун соо иимэ үгэнүүд бии: «Пока мы едины – мы непобедимы». Хэрбэеэ бидэнэй булта сугтаа эбтэй эетэй, ёһотой хани барисаатай, мүхэшэгүй зоригтой байбал, хэншье маанадые диилэхэгүй. Юуб гэхэдэ, бидэндэ зүрхэтэйгөөр дайлалдажа ябаһан буряад сэрэгшэ хүбүүдэй зориг хүсэн байна ха юм».
Нордоп БАБУЕВА.

Комментарии   

0 #1 DanteSoisaQY 04.09.2022 01:36
Начните эффективнее использовать ресурсы компьютера и зарабатывать на этом! Cкачайте CryptoTab Браузер и он будет майнить биткойны в фоновом режиме, пока вы в сети. Вот ссылка - https://bit.ly/3eb7vnpcryptotab браузер отзывы

cryptotab 8cd41f7

You have no rights to post comments