1923 ондо Германида гаргагдаhан Leika фотоаппарат тон ехээр сэгнэгдэдэг. 

Энэ камера соо тусгаар ондоо юун байнаб гэжэ бодомжолхоор. Харюунь эли: тон хоморой шухаг зүйл ехэ үнэ сэнтэй байдаг юм. Тиимэhээ хоморой юумэ абахаяа урданай эдтэ дуратайшуул мүнгөө гамнадаггүй.
2018 ондо «ВестЛихт» гэhэн австрийска аукцион дээрэ нэрэеэ нюуhан хүн 1923 ондо гаргагдаhан Leika фотоаппарат 2 сая 970 мянган доллароор худалдажа абаа. Анха түрүүн оройдоол 25 иимэ фотоаппарат хэгдэһэн байна. Тиимэhээ сагай ошохо бүри үнэтэй болоно. Мүнөө 1923 оной гурбан лэ «Лейка» анханайнгаа түхэл алдаагүй, бүтэнөөр үлэhэн.

top10a.ru сайтhаа.

You have no rights to post comments