Архи наймаалжа абаха зоной наһа 18-һаа 21 болотор дээшэнь болгохо дурадхал Россиин Засагай газарта оруулха түсэб РФ-гэй Федерациин Зүблэл хараална. Энээн тухай Федерациин Зүблэлэй социальна хорооной толгойлогшын орлогшо Валерий Рязанскийе гэршэ болгон, «Lenta.ru» сайт мэдээсэбэ. 

"Коронавирусай тахалай үедэ арад зоной энхэ элүүр байлга тон шухала болоно гэжэ Рязанский тэмдэглэнэ. Тэрэнэй хэлэһээр, үшөө тамхи таталга хизаарлаха тухай хуули абалга түргэдүүлхые сенаторнууд зүбшэлсэнэ" - гэжэ мэдээсэл соо бэшэгдэнэ.

Энхэ элүүрэй яаманай толгойлогшо Михаил Мурашко карантинай үедэ архиһаа нүгшэһэн зоной тоо олон болоо гэжэ тэмдэглэнэ. Сайдай һанамжаар, архи наймаалга хизаарлабал, наһа баралга үсөөржэ, архида дуратайшуулай тоо бага болохо.

Ага тосхоной захиргаанда толгойлогшые шэлэлгын конкурсна комиссиин һүүлшын суглаан үнгэргэгдэбэ.

Большинством голосов депутаты избрали Главой городского округа «Посёлок Агинское» Дашина Андрея Сергеевича.

Должность занял Сергей Базаров. Распоряжение о назначении подписано зампредом краевого правительства Алексеем Казаковым.

В поселке Агинское  изменили схему организации дорожного движения для проведения работ по капитальному ремонту моста через реку Цаган-Челутай на 156 километре федеральной дороги А-350 Чита - Забайкальск - граница с КНР.