Августын 12-то Амидхаашын ипподром дээрэ Бүхэроссиин Физкультурнигай үдэртэ зорюулагдаһан мори урилдаагаар тойрогой мүрысөөн үнгэргэгдөө.

Һаяхан «Толоной абдарһаа» гэһэн түһѳѳ түсэбэй хэмжээндэ «Һолонго» гэжэ хүүгэдтэ зорюулагдаһан ном хэблэгдэжэ, наймаада табигдаба.

   Январиин 22-то «Ага тосхон» хотын тойрогой захиргаанай толгойлогшо Б.Батомункуев ба тосхоной Дүүмын түрүүлэгшэ А.Дашин ажаһуугшадтай уулзалга үнгэргэбэ. 

14 марта литературная общественность округа отметила 110 лет со дня рождения общественного деятеля, краеведа, члена Союза писателей СССР, кавалера ордена «Знак Почёта» Жамьяна Балдановича Балданжабона. Он прожил всего коротких 58 лет. 

Үдэшэ бүри Агын телевидени хаража һурашаһан зоной зариман мүнөөшье долоон хоногой гурбан үдэрынь үглөөнэй сагта дамжуулгануудыень харана ёһотой.