Августын 12-то Амидхаашын ипподром дээрэ Бүхэроссиин Физкультурнигай үдэртэ зорюулагдаһан мори урилдаагаар тойрогой мүрысөөн үнгэргэгдөө.

Һаяхан «Толоной абдарһаа» гэһэн түһѳѳ түсэбэй хэмжээндэ «Һолонго» гэжэ хүүгэдтэ зорюулагдаһан ном хэблэгдэжэ, наймаада табигдаба.

   Январиин 22-то «Ага тосхон» хотын тойрогой захиргаанай толгойлогшо Б.Батомункуев ба тосхоной Дүүмын түрүүлэгшэ А.Дашин ажаһуугшадтай уулзалга үнгэргэбэ.