Августын 12-то Амидхаашын ипподром дээрэ Бүхэроссиин Физкультурнигай үдэртэ зорюулагдаһан мори урилдаагаар тойрогой мүрысөөн үнгэргэгдөө.