«Задагай сагаан» хатар хатарна.

   Агын аймагай соёлой түбтэ «Түмэн жаргалан» гэһэн арадай аман зохёолой бүлгэмэй байгуулагдаһаар 30 жэлдэ ба тойрогой ниитын, намай мэдээжэ ажаябуулагша Цындыма Дугаржаповагай һаруул дурасхаалда  зорюулагдаһан баярай үдэшэ апрелиин 26-да үнгэргэгдэһэн байна.