Пурбуевтанай гэр бүлэ.

   Ага тосхондо ажаһуудаг ажалай ветеранууд Владимир ба Дулмажаб Пурбуевтанай гэр бүлын үгэ нэгэтэй ханилжа һууһаарынь, тэбхэр 60 жэл үнгэрөө.

М.Пристромовой хүүгэд.

   Ноябриин 21-дэ Ага тосхоной Баатарнуудай Аллейн дэргэдэ Социалис ажалай Баатар, Эсэгын дайнда хабаадагша, Шэтын можын хүндэтэ эрхэтэн Михаил Пристромовой дурасхаалда баяр ёһололой митинг үнгэргэгдөө.

М.Елбонов.

   Россиин арадай артист, гүрэнэй шангуудай лауреат, Буряад ороной хүндэтэ эрхэтэн Михаил Елбонов арбан табан жэлэй саана «Эдир Будамшуу» гэһэн конкурс байгуулһан юм.