Ноябриин 10 - Россиин Дотоодын хэрэгүүдэй зургаанай хүдэлмэрилэгшын үдэр. Могойтын полициин таһагай албанай уридшалан мүрдэлгын бүлэгэй (группа дознания) даргаар полициин майор Доржи Ванчиков 10 гаран жэл хүдэлнэ.