«Нэгэтэ Америкын томо университедтэ лекци уншахаяа уригдаа һэм. Университедэй ректор авто-унаагаар намайе абаад ошобо. Харгы 30-40 минута эзэлхэ байгаа. Хөөрэлдэбэбди, тэрэ азагүй, халтад гэхэдэ һанаагаа зободог, бэедээ этигэдэггүй, элдэб бэрхэшээлнүүдтэй ушардаг хүн байба. Тэрэ профессор зонтой, үнгэрхэдөө суг хүдэлдэг ажалтадтаяа уулзахадам хүндэ, тиимэһээ сагаа гансаараа үнгэргэхэ дуратай байһанаа хэлэбэ. Үнэн сэхэ хөөрэлдөөн болоо бэлэй, хэды олзо оршотойбта гэжэ һурахадам, нэгэ сая шахуу түхэриг болодог гэжэ хэлэбэ. Гадна тэрэ ректор хадаа хүн зондо хүндэтэй бшуу. Харин тэрээндэ юун бэ даа дуталдана, хүн түрэлтэнэй жаргал мэдэхэгүй хүн байшоо. Тиихэдэнь гарыень баряад эльбэнгээ, өөртэм дайралдадаг бэрхэшээлнүүд тухай хөөрэбэб. Харин тэрэ хүндэ «Олонхи шиидхэгдээгүй асуудалнуудые бидэ өөһэдөө бии болгодогбди, - гэжэ дуугарбаб. - Тиимэһээ бүхы юумэн ухаанһаамнай дулдыдадаг. Хэрбээ ухаагаа зүб тээшэнь шэглүүлээ һаамнай, ямаршье бэрхэшээлнүүд һаалта хэхэгүй. Юуншье болоо һаань, бидэ ухаагаа намдуу байлгажа шадахабди. Энэ хадаа жаргалай үндэһэн юм», - гэжэ хэлэбэб. Хөөрэлдөөмнай 20-30 минута үргэлжэлөө, хараһаар байтарни, шэг шарайнь нэгэ бага хубилаа һэн. Һүүлдэнь суг хүдэлдэг нүхэдынь: «Ректорнай үгэ дуутай, хүн зонтой оло дахин уулзадаг болоо, удаанаар хөөрэлдэжэшье эхилээ. Тэрэ уулзалгынтнай һүүлээр ректорнай һураггүй жаргалтай, омог дорюун болоо», -  гэжэ хэлээ бэлэй...»

You have no rights to post comments