Энэ жэлдэ хамаг мууhаа hалажа, хуби заяагаа «шэнэ хуудаhанhаа» эхилхэдэ, ехэ таарамжатай hайн гэжэ онсо тэмдэглэгдэнэ. Энэ талаар үнэнхэ зүрхэнhөө зориhон хүнүүдтэ 2022 оной эзэн – бар олон арга боломжонуудые үршөөхэ аргатай.

   2022 он – Уhан ба Модон махабадуудай зохилдон таараха жэл. Модон – hалбаран ургахын ба хүсэл зорилго бэелүүлхын hүлдэ. Уhан – хүнэй ямаршье hанал бодолой, хүсэл эрмэлзэлэй элирэн тодорхын hүлдэ.

   Тиибэшье энэ жэл номгон аалин, амгалан тэнюун байхагүй: хүн бүхэнэй хуби заяанда «болдог солдог, дэгнүүл» дайралдаха. Зарим зон халта «дондоржо дорьбоод», ехэ ойлгоншьегүй үнгэрхэ. Харин нүгөө зариманай байдал эгсэ хубилха.

   Асари хүсэтэй, арюун дэлгэр сэдьхэлтэй Бар залхуу хүнүүдтэ дурагүй. Тэрэ ажалша бэрхэ, шанга, эрмэлзэлтэй хүнүүдэй ажал хэрэгтэнь туhалха.

   2022 ондо зохёохы оюун бэлигтэй хүнүүдэй алтан саг мүндэлхэ! Үнинэй ном бэшэхэ гү, али гэбэл интернет соо элитэ блогер болохо хүсэлтэй хүнүүд амжалта туйлаха аргатай.

   Мүн лэ үнэн сэдьхэлhээ оролдодог хүнүүдтэ ажал хүдэлмэридөө hанагдаагүй ехэ амжалтануудые туйлаха боломжонууд үгтэхэ.

   2022 ондо бэеын энхэ элүүрые сахихын тула hайн шанарай, сэбэр уhа уужа байхань маша шухала. Элдэб газированно унданhаа огто арсагты!

   Ажалша бүхэриг абаритай аад, бусадhаа ондоо, «креативна» гэдэг хараа бодолтой хүнүүд мүнгэ салинай талаар hайн боломжонуудтай байха гэжэ хэлэгдэнэ. Бар жэлдэ ехэ болгоомжотой байха хэрэгтэй: баяшуул гэнтэ үгыржэ, эгээл дорой үгытэй хүнүүд hанагдаагүйгөөр баяжажа магадгүй.

   Баярма БАТОРОВА.

You have no rights to post comments